»گوگل« ارزشمندترين برند جهان نام گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ديجياتو - موسسه تحليلي ‪Kantar Millward Brown‬ اخيرا در گزارش تازه خود اعالم كرده كه كمپاني گوگل براي دومين سال پياپي، موفق به كنار زدن اپل شده و ارزشمندترين برند جهان نام گرفته است. اپل كه از سال 2010 الي 2015 ميالدي به مدت شش سال در رده نخست ليست ارزشمندترين برندها قرار داشت، امسال هم مثل سال گذشته در رده دوم جاي گرفته است. آمار تحليلگران نشان ميدهد كه ارزش برند اپل طي سال گذشته ميالدي با رشد سه درصدي به 234/7 ميليارد دالر رسيده و در همين حال، رشد هفت درصدي گوگل سبب شده تا ارزش برندش تا 245/6 ميليون دالر افزايش يابد. دقيقا مشخص نيست كه چه عامل يا عواملي سبب شده اپل طي دو سال گذشته بازي را به گوگل ببازد اما شايد اصليترين فاكتور، عدم هيجان براي محصوالت اخير كمپاني باشد يا شايد از طرف ديگر، مردم با ديدن پروژه اتومبيلهاي خودران و ديوايسهوم گوگل، عالقه بيشتري به كمپاني غول جستوجوگر يافتهاند. گذشته از اين دو كمپاني، مايكروسافت هم به رسم سه سال اخير در رده سوم به چشم ميخورد؛ هرچند كه به لطف محصوالت و سرويسهاي تازهاش، به عنوان مثال سرفس استوديو، افزايش 18 درصدي ارزش را پشتسر گذاشته است. شايد اين سوال برايتان پيش آمده باشد كه در آينده دور يا نزديك، كدام كمپاني اين شانس را دارد تا گوگل، اپل و مايكروسافت را به چالش بكشد؟ پاسخ چيزي نيست جز آمازون. اين خردهفروشي در حال حاضر، جايگاه چهارم ارزشمندترين برندهاي جهان را به خود اختصاص داده و طي س//ال گذشته به رشد حيرتانگيز 41 درصدي دست يافته است؛ آن هم در حالي كه تا همين پنج سال پيش، كمپاني در تقال بود تا راهشرابهليست02 برندارزشمندجهانبازكند.درنهايتليست5 برند ارزشمندجهانبافيسبوكتكميلميشودواينپنجكمپاني،مجموعا52 درصد از ارزش كل 100 برند ارزشمند جهان را به خود اختصاص دادهاند. گفتني است كه يوتوب، اسنپ و نتفليكس هم براي اولينبار توانستهاند راه خود را به ليست مورد اشاره باز كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.