صنعت هوایی ایران در تیررس تحریمهای جدید

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه حملونقل- نمايندگان کنگره اياالت متحده پس از اعمال فشار به شرکتهاي فاينانسدهنده و س//ازمانهاي بينالمللي براي لغو قرارداد فروش هواپيما به ايران، اين بار قصد دارند با تحريم ايرالينهاي ايراني مسير تحول صنعت هوانوردي ايران را مختل کنند. طرح جديدي در کنگره آمريکا مطرح ش//ده است که اعمال محدوديت براي ش//رکت هواپيمايي ماهاناير ايران را در نظر دارد. پايگاه خب//ري فري بيکن در گزارش//ي آورده است: براساس يک طرح پيش//نهادي جديد، کنگره به دنبال اختيارات بيش//تري است که آن را قادر ميکند اطالعات مربوط به يک ايرالين دولتي ايراني را که ادعا ميش//ود در انتقال نيرو و تجهيزات ب//ه مناطقي نظير س//وريه دخالت دارد، افشا کند.

تالشه//ا در کنگ//ره ب//راي افشاس//ازي فعاليتهاي ش//رکت هواپيماي//ي ماهاناي//ر اي//ران که آمري//کا ادع//ا ميکن//د در انتقال ني//رو و تجهيزات به مناطقي نظير س//وريه دخال//ت دارد، در حال//ي است که شرکتهاي هواپيماسازي غربي نظير بوئينگ و ايرباس براي فروش هواپيماهاي جديد به ايران با ش//رکتهاي اين کشور قرارداد امضا کردهاند.

هدف از اين طرح پيش//نهادي شرکت ماهاناير است که به ادعاي مقامات آمريکايي در انتقال نيرو و تجهيزات به مناطقي در س//وريه، يم//ن و ديگر کش//ورهاي منطقه نقش ايفا ميکن//د. جان کورنين، سناتور جمهوريخواه ايالت تگزاس با ارائه اين طرح به دنبال اين است ک//ه به ادعاي خ//ود از اين طريق امني//ت در فرودگاههاي آمريکا را افزاي//ش دهد و به افش//اي آنچه استفاده از هواپيماهاي تجاري براي ارسال تس//ليحات خوانده ميشود کم//ک کند.اين ط//رح در صورت تصوي//ب نهايي ب//ه وزارت امنيت داخل//ي آمريکا اختيار بيش//تري ميدهد تا امنيت را در آن دس//ته از فرودگاههاي آمريکا که پذيراي پروازهايي از کش//ورهايي هستند که ماهاناير در آنها فعاليت دارد، افزاي//ش دهد. اين طرح همچنين دول//ت آمري//کا را موظف ميکند ک//ه گزارشهاي//ي را در م//ورد فرودگاههاي//ي ک//ه هواپيماه//اي ماهاناي//ر در آنها ف//رود ميآيد، تهيه کند.

کورنين اوايل هفته گذشته در صحن سناي آمريکا گفت: »صرف حض//ور )هواپيماه//اي ماهاناير( ب//راي ش//هروندان آمريکاي//ي که ب//ه فرودگاههاي//ي ک//ه يک//ي از هواپيماهاي ماهاناي//ر در آنها به زمين نشسته، ورود و خروج دارند يک ريسک امنيتي است.«

اي//ن طرح در ص//ورت تصويب ميتوان//د تالشه//اي بوئين//گ و ديگر شرکتهاي هواپيماساز براي اجراي//ي ک//ردن قراردادهاي چند ميلي//ارد دالري ب//ا اي//ران را که ماهاناير هم از آنها منتفع ميشود، با دشواري مواجه کند.

پس از آنک//ه دو ايرالين ايراني توانس//تند با اس//تفاده از ش//رايط ب//ه وجود آم//ده پ//س از اجرايي ش//دن برج//ام قرارداده//اي خود براي خري//د هواپيماهاي جديد را به ثبت برسانند، اين بار تندروهاي آمريکاي//ي به دنبال محدود کردن فعالي//ت اي//ران در بخش//ي ديگر از صنع//ت هوايي جهان هس//تند. ايراناير و آسمان دو ايرالين ايراني بودن//د که توانس//تند با اس//تفاده از فض//اي جدي//د به وج//ود آمده مذاکرات خود را با هواپيماس//ازان اصلي پيگيري کنند و در چارچوب آن ب//ه خريد ح//دود 260 فروند هواپيم//ا اقدام کنند. موضوعي که با رسيدن نخس//تين هواپيماهاي برجامي خريداري ش//ده از سوي ايران اير رسما وارد فاز اجرا شد و به نظر ميرسد در ماههاي آينده با شتاب بيشتري پيگيري شود.

اين اقدام//ات در حالي صورت گرفت//ه ک//ه نيروه//اي تن//دروي آمريکاي//ي تم//ام تالش خ//ود را ب//راي جلوگي//ري از رس//يدن به اين دس//تاوردهاي جديد بس//يج ک//رده بودن//د. در ابت//دا بعضي از نماين//دگان کنگ//ره آمريکا تالش کردند لوايحي به منظور جلوگيري از فروش هواپيماي مس//افرتي به اي//ران تصويب کنند و پس از عدم موفقيت در اين موضوع به س//راغ محدودي//ت بعض//ي از بانکه//ا و ش//رکتهاي فاينان//س دهنده در سطح جهان رفتند.

با وجود تمام اين سنگاندازيها بازار بکر اي//ران که آماده پذيرش تعداد قابل توجهي هواپيماي جديد بود براي شرکتهايي چون ايرباس و بوئينگ غيرقابل چشمپوشي به نظ//ر ميرس//يد و از اين رو خيلي زود قرارداده//اي مربوط به فروش هواپيما به ايران با وجود مخالفت دولت آمريکا نهايي شد.

پس از ع//دم موفقيت نيروهاي تندروي آمريکايي در ايس//تادگي مقابل فروش هواپيما به ايران اين بار به نظر ميرسد آنها به دنبال به وجود آوردن کارشکنيهاي جديد در فض//اي عملک//رد ايرالينهاي ايراني هستند. شرکت هواپيمايي ماهان با توجه به تعداد ناوگان فعال خود بزرگترين شرکت هواپيمايي ايران//ي به حس//اب ميآيد که در طول ماههاي گذش//ته همچنان با تحريمهاي جدي از س//وي اياالت متحده مواجه بوده و اين بار به نظر ميرسد شرايط براي سنگاندازي جديد در مسير حرکتي آن فراهم ش//ده اس//ت. يک//ي از نمايندگان مجلس سناي آمريکا به دنبال آن است که ورود شهروندان آمريکايي ب//ه فرودگاهه//اي بينالمللي که شرکت ماهان در آنها پرواز ميکند را با تمهيدات امنيتي جديد مواجه کن//د و اين موض//وع ميتواند در بلندم//دت ب//راي ش//رکت ماهان هزين//ه جديدي ب//ه وجود آورد يا رفع محدوديتهاي گذش//ته را با دشواري مواجه کند.

هرچن//د پيشبين//ي وزي//ر راهوشهرس//ازي درب//اره اجب//ار بازارهاي جهان//ي عليه آمريکا در ب//ه وجود آوردن فض//اي مطمئن ب//راي ورود به صنعت هوايي ايران تاکنون محقق شده و نياز به حضور در ايران هرگونه مقاومت سياسي را غيرممکن کرده اما بررسيهايي که هنوز در مجالس دوگانه آمريکا مطرح ميش//ود، تالش دارد فضا را همچن//ان غيرعادي جلوه دهد. فضايي که ح//اال جهان نيز عادي ب//ودن آن را پذيرفت//ه و بعي//د به نظر ميرس//د برنامههاي سياسي اينچنيني روي تصميمهاي کالن اقتصادي تاثير بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.