تامين02 درصدياداراتازانرژيهايتجديدپذير

Jahan e-Sanat - - News -

نقيپور، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي گيالن ضمن تسليت فرارسيدن ايام شهادت اميرالمومنين حضرت علي )ع( با اشاره به اهداف برگزاري استاني روز ملي جمعيت تصريح کرد: با توجه به اهميت مقوله جمعيت در اقتدار ملي و توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت کنوني کشور و به منظور جبران کاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سالهاي گذشته، سياستهاي کلي جمعيت مقام معظم رهبري مشتمل بر 14 بند در 30 ارديبهشت 93 ابالغ شد.وي با بيان اينکه جمعيت يکي از ارکان قدرت و ثبات هر کشور محسوب ميشود، گفت: در اين خصوص با در نظر داشتن نقش ايجابي عامل جمعيت در پيشرفت کشور، الزم است برنامهريزيهاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور متناسب با سياستهاي جمعيتي انجام شود.

شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گلستان موفق به کسب مقام برتر در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي در سال گذشته شد. مدير منطقه بعد از اعالم اين خبر افزود: براساس ارزيابيهايبهعملآمدهازعملکردمناطق73 گانهشرکتمليپخش،اينمنطقهباالترازساير مناطق موفق به کسب عنوان برتر در اين زمينه شده است. وي اجراي راهکارهاي بهينهسازي انرژي، اصالح الگوي مصرف و توسعه انرژيهاي نو را براي مقابله با تهديدات کاهش منابع و آلودگيهاي زيستمحيطي ضروري دانست و ادامه داد: فعاليتهايي که به منظور مديريت در مصرف انرژي انجام ميشود، بايد منجر به کاهش مصرف، کاهش تلفات و افزايش بهرهوري شود.مدير منطقه با اشاره به لزوم استفاده صحيح از انرژي و توسعه انرژيهاي تجديدپذير و پاک به جاي انرژي سوختهاي فسيلي تاکيد کرد: فرهنگسازي و آگاهسازي جامعه نسبت به محدوديتهاي انرژيهاي موجود يکي از بهترين راهکارهاي تحقق اين مهم است.

به دنبال اجراي عمليات مختلف عمراني در مسير بلوار داراب منتهي به کوي لساني و بلوار کش//اورز با انجام عمليات آس//فالت دوربرگردان اين بلوار، اکنون فرآيند عمراني در اين مس//ير به تکامل الزم و بهرهبرداري رسيده است. سيدکمال آقاميري، مديرعامل سازمان عمران در حاشيه اجراي اين پروژه و در گفتوگو با خبرنگار ما با بيان اينکه تيمهاي عملياتي س//ازمان عمران پيش//تر با انجام عمليات تعريض و توس//عه مس//ير ارتباطي بلوار داراب به کوي لساني، پروژه بزرگ زيرگذر را با وجود دش//واريهاي خاص خود به انجام رس//اندند، اظهار داشت: در کن//ار اجراي دو زيرگذر در بلوار داراب و احداث دوربرگردان و اصالح هندس//ي، پروژه روانسازي مسير ارتباطي بلوار مذکور به کوي لساني و بلوار کشاورز با کيفيت دوچندان انجام شده است.

اين مسوول در سازمان عمران افزود: احداث و اجراي اين تقاطعهاي غيرهمسطح نقش بس//زايي در کاه//ش ترافيک منطقه، افزايش ايمني در عبور و مرور انس//اني، خودروهاي در حال گذر و قطارها خواهد داشت و بهطور کلي رفاه مردم توفيقي است که حاصل ش//ده و اميدواريم با اجراي پروژههاي عمراني صورت گرفته، ش//هروندان حقش//ناس ساروي را خشنود کرده باش//يم.آقاميري با سپاس از صبوري مردم اين منطق//ه در طول اي//ام اجراي پروژههاي عمراني بل//وار داراب تصريح کرد: از مهدي عبوري شهردار ساري به پاس حمايت از فعاليتهاي سازمان عمران قدرداني ميکنم و انش//اءاهلل با اس//تمرار پروژههاي مشابه عمراني بتوانيم سهم عمدهاي در پيشرفت شهرمان و تامين رضايت شهروندان ايفا کنيم.

مديرعاملشرکتتوزيعبرقاستاناردبيلگفت:تمامياداراتاستاناردبيل02 درصدازميزانمصرفانرژي خود را از انرژيهاي تجديدپذير تامين کنند. عليرضا عليزاده در جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان اردبيل که در سالن شيخ صفي استانداري اردبيل برگزار شد با اشاره به ميزان انرژيهاي تجديدپذير که در مصوبه دولت نيز قيد شده است، اظهار کرد: ميزان اعالمي اين انرژيها در مصوبه 20 درصد اعالم شده که دستگاههاي اجرايي ميتوانند از محل صرفهجوييهاي خود براي اجراي آن اقدام کنند.وي افزود: براساس مصوبه هيات دولت، تمامي ادارات استان بايد02 درصد از ميزان مصرف انرژي خود را از انرژيهاي تجديدپذير تامين کردهوبرنامههايعملياتيخوددراينخصوصراارائهدهند.مديرعاملشرکتتوزيعنيرويبرقاستاناردبيل خاطرنشانکرد:عملياتيکردناينطرحبالغبر001 ميليونتوماناعتبارنيازداشتهوبرقتوليدشدهتوسطخوداداراتبرايتاميننيازهايخودبودهوازسوي وزارت نيرو خريداري نخواهد شد. عليزاده عنوان کرد: شرکتهاي دانشبنيان و پيمانکاران در اين زمينه از آمادگي الزم براي انجام هر گونه مساعدت و همکاري برخوردار بوده و در راهاندازي و تامين انرژيهاي مدنظر توليدي در ادارات از کمکهاي اين بخشها و شرکتها نيز ميتوان استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.