لزوم استفاده از سيستمهاي خوداتکا و بازگشتپذير در بخش حملونقل

Jahan e-Sanat - - News -

وزير راهوشهرسازي با تاکيد بر ضرورت استفاده از سرمايههاي دولت براي افزايش نرخ بهرهوري در کشور گفت: اقتصاد مقاومتي به ما ميگويد با وجود ميلياردها تومان پول و سرمايه در کشور ميتوانيد نرخ بهرهوري را افزايش دهيد که اگر اين اتفاق بيفتد، با وجود بروز هرگونه تکانه اقتصادي، ديگر مشکلي به وجود نخواهد آمد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راهوشهرسازي، عباس آخوندي در نشستي با معاونان و مديران کل استانها با تاکيد بر اين نکته که اقتصاد مقاومتي به معناي مقاومت اقتصاد در برابر تکانههاي مهم در کشور است، گفت: متاسفانه در برخي گفتمانهاي وارونه بهگونهاي رفتار ميشود که مردم را از نظر اقتصادي به دولت وابسته ميکند؛ امري که قطعا در زمان ايجاد مشکل براي دولت باعث فروريختن اقتصاد در همه نقاط کشور ميشود.

او در ادامه اصليترين مبناي اقتصاد مقاومتي را استفاده از سرمايههاي موجود براي افزايش نرخ بهرهوري در کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتي به ما ميگويد که با وجود ميلياردها تومان پول و سرمايه در کشور ميتوانيد نرخ بهرهوري را افزايش دهيد که اگر اين اتفاق بيفتد، با وجود بروز هرگونه تکانه اقتصادي، ديگر مشکلي به وجود نخواهد آمد زيرا سرمايه اوليه موجود بوده و اتفاقي براي آن نيفتاده است.

وزير راهوشهرس//ازي در تشريح اين نکته اضافه کرد: بهطور مثال زماني که خط ريلي اصفهان به س//مت ش//يراز موجود است و روزانه 10 سرويس دارد آيا ما براي افزايش س//رويسهاي آن به 100 مورد احتياج به افزايش س//رمايهگذاري داريم؟ خير بلکه بايد تنها نرخ به//رهوري آن را باال ببريم؛ مس//الهاي که در تمام بخشه//اي ديگر اعم از حوزه ج//ادهاي، پايانههاي مسافري، ريلي ...و نيز به همين شکل خواهد بود.

اين مقام مس//وول در ادامه با تاکيد مج//دد بر اين نکته که اصليترين جانمايه اقتصاد مقاومتي چگونگي افزايش نرخ بهرهوري از سرمايههاي موجود است، گفت: حجم سرمايه در اختيار دولت بسيار زياد است. ما بايد به اين نکته توجه کنيم که چگونه ميتوانيم از طريق اين سرمايه نرخ بهرهوري در کشور را باال ببريم؛ مسالهاي که برخي آن را به اقتصاد توزيع يا رونق تبديل کردهاند که بدون شک هر دو مورد ضدمفهوم اقتصاد مقاومتي خواهد بود.

عضو کابينه دولت تدبير و اميد در ادامه س//خنان خود نوس//ازي ناوگان جادهاي در بخش باري و مسافري را نمونه خوبي از فعاليتهاي رونقدهنده اقتصاد )با حفظ اصول اقتصاد مقاومتي( در امور توسعهاي کشور اعالم کرد و گفت: اين مورد خوبي است که به تصور من توجه کمي از سوي مديران کل استاني تاکنون به آن شده است. بدون شک امکان درگير شدن استانها به اين بخش در کشور وجود دارد.

آخوندي در ادامه سخنان خود حملونقل يکپارچه )در تا در( را يکي ديگر از موضوعات اصلي اين حوزه در وزارت راهوشهرسازي قلمداد کرد و گفت: اصليترين بحث ما در کالنشهرها، حملونقل حومهاي است. ما نميتوانيم به حملونقل حومهاي در شهرها بيتوجه باشيم و بايد براي سيستم حملونقل حومهاي همه کالنشهرهاي کشور نظريهاي داشته باشيم. قطعا علت اينکه من به دنبال بحث حملونقل در کش//ور هس//تم به آن دليل است تا ضمن خروج از پروژهمحوري ببينيم که براي حل اينگونه مشکالت استانها داراي چه درک و انديشهاي هستيم.

وزير راهوشهرسازي در ادامه با تاکيد بر ضرورت افزايش سهم آزادراهها نسبت به ساير شقوق حملونقلي در کشور گفت: بايد در بخش حملونقلي سيستمهاي خوداتکا و بازگشتپذير را گسترش داده و همچنين با تشکيل صندوق توسعه حملونقل در اين دوره اين بخش را پيش ببريم.

آخوندي در پاسخ به درخواستها و مسائل مورد توجه از سوي مديران کل استانها بر اهميت مفهوم ارشديت مديران کل راهوشهرسازي و ضرورت تهيه آييننامه در اين حوزه، مساله واگذاري قير، پيوند حملونقل درونشهري و برونشهري ...و تاکيد کرده و گفت: تمام درخواستهاي ارائهشده از سوي استانها مورد بررسي قرار گرفت.

وي در پاي//ان نيز خاطرنش//ان کرد: ش//ايد در جابهجاي//ي دولت برخي اقدامات دچار سستي شده و سرعت خود را از دست بدهد، تقاضا دارم که تمام مديران به اين مس//اله توجه ک//رده و وظايف خود را با قدرت هر چه تمامتر ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.