تصويب سند توسعه حملونقل همگاني

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راهوشهرس/ازي- زهره داودپ//ور، مديرکل دفتر طرحهاي کالبدي وزارت راهوشهرسازي با اعالم خبر تصويب سند توسعه حملونقل همگاني )شهرسازي ريل پايه( در پنجمين جلسه شورايعالي شهرسازي ومعماريايراندرسال69گفت:سندفوقدرسهسطحملي،منطقهاي و شهري، سياستها را مورد توجه قرار ميدهد. وي درباره سند توسعه مبتنيبرحملونقلعموميکهپيشترتحتعنوانسندشهرسازيريلپايه شناخته ميشد و در پنجمين جلسه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال 96 نيز با حضور وزير راهوشهرسازي بار ديگر بررسي و با نظر اعضاي اصلي شورا به تصويب رسيد و مصوبه آن نيز بهزودي ابالغ ميشود، به خبرنگار پايگاه خبري وزارت راهوشهرسازي نکاتي را ارايه کرد.

داودپور گفت: مصوبه 95/11/11 ش//ورايعالي شهرسازي و معماري ايران، رويکرد کلي شهرس//ازي ريلپايه را مورد توجه قرار داده اس//ت. در آن مصوبه، بر ضرروت هماهنگي بين سياس//تها و برنامهها اس//ت. همچنين تاکيد شده اقدامات حوزه حملونقل، سياستها و برنامههاي نحوه استفاده از اراضي در تمامي سطوح در بخش کاربري اراضي مورد توجه قرار گيرد. همچنين مقرر ش//ده تمامي سياس//تها و برنامهها در کميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي شود و نهايتا به تصويب شورايعالي برسد.

مديرکل دفتر طرحهايکالبدي وزارت راهوشهرسازي ادامه داد: کميته فني طرحهاي فرادست اين موضوع را طي جلسات مختلف و همچنين در جلسه مورخ02 خردادماه با حضور اعضاي مختلف طرحهاي فرادست تشکيل داد و بر اساس نظراتي که آنجا مطرح شد، طرح فوق تحتعنوان سند توسعه مبتني بر حملونقل همگاني در پنجمين جلسه شورايعالي شهرسازيومعماريايراندرسال69 باحضوروزيرراهوشهرسازيبررسي و با نظر اعضاي اصلي شورا، تصويب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.