استقرارسامانهآموزشمجازيدراينشركت

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل گفت: با هدف ارتقاي شيوههاي نوين آموزشي، سامانه آموزش مجازي شرکت ملي گاز ايران در اين شرکت مورد بهرهبرداري قرار گرفت. فيروز خدايي در جلسه سامانه آموزش مجازي که در شرکت گاز استان اردبيل برگزار شد اظهار کرد: با هدف ارتقاي شيوههاي نوين آموزشي، سامانه آموزش مجازي شرکت ملي گاز ايران در اين شرکت مورد بهرهبرداري قرار گرفت.وي گفت: با توجه به تغيير راهکارهاي آموزشي و لزوم بهروزرساني بسترهاي آموزشي، امکان دسترسي به نرمافزار تحت وب آموزش مجازي براي تمام کارکنان شرکت گاز استان فراهم شده است. مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل به امکان بهرهمندي کارکنان در شهرهاي مختلف استان از سامانه آموزش مجازي اشاره کرد و افزود: کاهش هزينه برگزاري دورهها و افزايش راندمان يادگيري، امکان مطالعه محتواي دورهها در چندين نوبت و از بين بردن محدوديت زماني و مکاني از مزيتهاي اين نرمافزار است.خدايي تصريح کرد: راهاندازي و بهرهبرداري موفق از سامانه آموزش مجازي در شرکت گاز استان اردبيل با پيگيريهاي واحد آموزش تحقق يافته و اميدواريم با تقويت بسترهايالزمشاهدافزايشبهرهوريوکاهشهزينههاباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.