تاخير83 درصديپروازهايارديبهشتماه

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«- ش//رکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به رش//د هفت درصدي پروازها و هشت درصدي اعزام و پذيرش مسافر در ارديبهشتماه امسال اعالم کرد: 38 درصد پروازها با تاخير انجام شد. ش//رکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اعالم کرد: در ارديبهش//تماه امسال بيشترين تعداد مسافران فرودگاههاي ايران ساعت شش صبح و روز چهارشنبه را براي سفر انتخاب کردند.

براساس آمار ارائه شده در ارديبهشتماه امسال، رشد هفت درصدي نشست و برخاست، رشد هشت درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پستبار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته محقق شد. بيشترين اس//تقبال مس//افران هوايي به ترتيب در روزهاي چهارشنبه، سهشنبه، دوشنبه، يکشنبه، جمعه، شنبه و پنجشنبه صورت گرفته است. همچنين اوج س//فرهاي هوايي در س//اعات ‪21 6،‬ و 15 و کمترين تعداد پرواز در ساعات ‪4 1،‬ و 2 بامداد انجام شد.

در ارديبهشتماه امسال حداقل 80 درصد پروازها به ترتيب در هشت فرودگاه مهرآباد، مش//هد، امامخميني)ره(، شيراز، اصفهان، اهواز، کيش و تبريز برقرار ش//ده اس//ت. همچنين 38 درصد از پروازهاي برنامهاي ش//رکتهاي هواپيمايي داخلي با تاخير انجام ش//د و متوسط زمان اين تاخيرها08 دقيقه بود. در پروازهاي عبوري از فراز کشور در ارديبهشتماه س//الجاري حدود دو درصد نس//بت به ماه مشابه سال گذشته کاهش وجود داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.