نرخ تکليفي نداريم اما نظارت داريم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رضاجعفرزاده گفت: نرخ بليت هواپيما براساس عرضه و تقاضا تعيين ميش//ود و آزادس//ازي نرخ بليت هواپيما الزاما به معناي افزايش قيمتها نيست، همانطور که در بسياري از مواقع شاهد ارائه نرخ بليت هواپيما پايينتر از نرخهاي متعارف هستيم. مدير روابطعمومي سازمان هواپيمايي کش//وري در واکنش به انتش//ار اخباري مبني بر افزايش 20 درصدي نرخ بليت هواپيما بدون نظارت س//ازمان هواپيمايي کش//وري گفت: پس از تصميمات شوراي عالي هواپيمايي و اجرايي شدن موضوع بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر آزادسازي نرخ بليت هواپيما و ش//بکه پروازي در پروازهاي داخلي و ابالغ آن به شرکتهاي هواپيمايي، سازمان هواپيمايي کشوري نرخ تکليفي ندارد اما نظارت دارد بنابراين طرح افزايش قيمت بليت هواپيما بهگونهاي که مطرح شده است، موضوعيت ندارد.

رضاجعفرزاده گفت: نرخ بليت هواپيما براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود و آزادسازي نرخ بليت هواپيما الزاما به معناي افزايش قيمتها نيست، همانطور که در بسياري از مواقع شاهد ارائه نرخ بليت هواپيما پايينتر از نرخهاي متعارف هستيم. وي همچنين گفت: نرخ بليت هواپيما برمبناي کالس نرخي اس//ت که شرکتهاي هواپيمايي اعالم و از طرق سايت آن شرکتها منتشر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.