ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘظﺎﺭ ﻛﺎﺑيﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ

Jahan e-Sanat - - News - ﺁﻣﺎﺭ

بورس روزهاي شيريني را تا پيش از انتخابات رياستجمهوريسپريكرد؛روزهاييكهشاخص حال و روزي بهتر از اكنون داش//ت اما تنها يك جرقه كافي بود تا برخ//ي بورسبازان را از ادامه مثبت روند فعل//ي كمكم نااميد كند. آنها البته اكنون ميگويند تا شش ماه آينده هم انتظاري ندارند كه ش//اخص تكان جدي بخورد. در اين ميان برخي كارشناسان بر اين باورند كه اينبار، هر يك از اعضاي تيم اقتصادي كابينه دوازدهم بايد برنامههاي خود را به صورت مشخص در مورد بورس بيان كنند و نمايندگان هم بهخصوص در كميس//يون اقتصادي كه يكي از تاثيرگذارترين كميس//يونهاي مجلس در دادن يا ندادن راي اعتماد به وزراي پيش//نهادي از س//وي حس//ن روحاني است، بايد به صورت جدي از گزينههاي تصدي وزارتخانههاي اقتصادي، براي بازار سرمايه برنامه بخواهند. هر چه باشد، با اوضاع و احوال اين روزه//اي بانكها، اقتصاد ايران ديگر نبايد توقع داشته باشد كه بانكها بار اصلي تامين مالي را به دوش كشند بلكه اين بازار سرمايه است كه بايد وارد گود شده و ميداندار تامين مالي پروژههاي اقتصادي باش//د؛ موضوعي كه البته چندان كار س//ادهاي هم نيست و ش//ايد يك سنتشكني اساس//ي در اقتصاد ايران به ش//مار آيد. هر چه باش//د، اين بانكها بودند كه خود را پدرخوانده تامي//ن مالي اقتصاد ايران ميدانس//تند و حال اگر قرار باشد كسي، شوكت آنها را به هم ريزد، باالخره مقاومتهايي هم خواهند داشت؛ اگرچه در عمل، خود هم به ناتواني خود در تامين مالي اقتصاد ايمان دارند. همه اينها در شرايطي است كه اكنون فصل داغ برگزاري مجامع هم كمكم از راه رسيده است. حتي برخي شركتها، مجامع را هم برگزار كردند و آنچه را كه بايد ميگفتند و نميگفتند، با سهامداران در ميان گذاشتند. تصميميبرايآينده اما اينك//ه با وضعيت كنوني بازار س//رمايه، بورسبازان چه تصميمي براي آينده ش//اخص ميگيرن//د، خود موضوعي اس//ت ك//ه نبايد به راحتي از كنار آن گذشت. در اين ارتباط عليرضا عسكريماراني، كارشناس ارشد بازار سرمايه در گفتوگو با مهر درخصوص آينده شاخص بورس ميگويد: در رابطه با مباحث اقتصادي، هم قوه مجريه و هم قواي مقننه و قضاييه بايد تصميم جدي براي حل مشكالت بگيرند چراكه بورس جايي اس//ت كه تالقي تمام تصميماتي كه در اين س//ه قوه گرفته ميش//ود، پديدار ميشود و در داراييهاي مملكت، خود را نش//ان ميدهد. بنابراي//ن بورس غير از اين چيزي نيس//ت. وي ميافزايد: اكنون با سرمايهگذاري در بازار ثانويه و افزايش س//رمايههايي كه در حال انجام است، سرمايه بازار اوليه نيز افزايش يافته و برخي تامين سرمايهها براي گردشهاي مورد نياز توليد صورت ميگيرداماهمهاينهامستلزميكسريتغييراتدر قوه مجريه است ضمن اينكه وزرايي كه از دولت يازدهم در كابينه خواهند ماند يا جديد خواهند آمد،بايدتصميمبگيرندكهبرخيازقوانيننيازمند تغيير را اصالح كنند. البته برخي از مصاديق آن هم، نيازمند حمايت قوهقضاييه است بنابراين اگر هماهنگي ميان سه قوه صورت گيرد، بهطور قطع ش//اهد يك اقتصاد مناسبتر خواهيم بود و اين اقتصاد مناسبتر، حتما ميتواند شاخص بورس مناسبتري را هم به دنبال داشته باشد. به اعتقاد اين كارشناس ارشد بازار سرمايه، سياستهاي پولي، مالي و مالياتي و حتي مشوقهاي صنعتي هم ميتواند روي شاخص بورس اثرگذار باشد و اج//راي اقتصاد مقاومتي به معناي واقعي را رقم زند اما براي اجراي سياستهاي مناسب در اين بخشهانيازبهبرطرفكردنسياستهايتنبيهي در بخشهاي مختلف اقتصادي به خصوص در قانون مالياتهاس//ت همانطور كه اكنون وضع ماليات بر س//اخت و س//از مس//كن، در بخشي كه ميتواند موتور محرك اقتصاد باش//د، خيلي مناسبنيست. سدي پيش روي رشد بازار عس//كريماراني با تاكيد بر ضرورت تعيين تكليف نرخ سود بانكي خاطرنشان كرد: با وجود نرخ س//ود كنوني بانكها كه اتفاقا رقم بس//يار بااليي بوده و معاف از ماليات است، بازار سرمايه نميتواند حركت خود را به سمت جلو داشته باشد به خصوص اينكه در حوزهاي همچون ماليات بر ارزشافزوده، توليدكنندگان بايد زودتر از اينكه پول خود را از مشتري دريافت كنند، ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند، بنابراين چنين موارد و دس//تاندازهايي نميتواند بيش از اين بورس را تحرك دهد. پس نيازمند تغيير قوانين اينچنيني هستيم و دولت بايد حل و فصل چنين مشكالتي را در قالب لوايحي مشخص و معين، براي مجلس ارسال و پارلمان نيز با دقت به آنها توجه كند. وي خواس//تار كاهش هزينهها در بدنه دولت شد و گفت: بايد مشخص شود كه در دولت دوازدهم، آيا دولت كماكان نظام بنگاه//دارياش را ادامه ميدهد و به صورت مستقيم و غيرمستقيم، در نظام بانكي كشور حضور خواهد داشت، بنابراين پاسخ به چنين سواالتي و مشخص شدن تدبير دولت براي اين بخشها، از جمله مواردي است كه ميتواند بورس را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين اگر اين تصميمات و تغييرات، به نفع توليد و اشتغال و در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد، بازار سرمايه نيز نشاتگرفته از آن حركت ميكند به خصوص اينكه زمان اندك است و ما فرصت فرصتسوزي نداريم بنابراين بايد سياس//تهاي پولي و ارزي را س//ريعتر تغيي//ر دهيم. اين كارش//ناس بازار س//رمايه افزود: اگر وضع شركتها خوب باشد، داراييهاي جديد ايجاد ميشود و شكل ميگيرد بنابراين كانديداهاي مدنظر رييسجمهور براي تصدي وزارتخانههاي اقتصادي بايد به صراحت از برنامهه//اي خود ب//راي ب//ورس و رونق بازار سرمايه بگويند و مجلس نيز به اين برنامهها راي دهد و رصد كامل داشته باشد يعني گزينههاي پيشنهادي بايد به صراحت در مورد برنامههاي خود براي بورس، فرابورس، بورس انرژي و بورس كاال صحبت كند و مجل//س به برنامههاي آنها راي دهد. عس//كريماراني ادامه داد: اگر همين برنامهه//اي فعلي باقي بمان//د و همين راهي را كه در اين دو س//ال گذشته رفتيم، ادامه دهيم، شاخص بازار سرمايه نيز با يك ذره باالتر و كمي پايينتر باقي ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.