شرط موفقيت طرح قيمت تضميني گندم در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

اجراي طرح قيمت تضميني گندم در بورس كاالي اي//ران باعث ارتقاي كيفيت توليد اين محصول ميش//ود. البته بايد توجه كرد به دليل استراتژيك ب//ودن اين محصول تمام//ي جوانب براي عرضه در بورس كاال مورد توجه ق//رار گيرد تا ش//اهد موفقيت كامل اجراي اين طرح ملي باش//يم. شهباز حس//نپوربيگلري، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس//بات مجلس درگفتوگو با س//نا، با تاكيد بر اينكه عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال ب//ه نفع كش//اورزان خواهد بود، گفت: عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال گامي مثبت براي ساماندهي بازار اقتص//ادي اين محصوالت تلقي ميشود. وي افزود: يكي از شاخصهاي اقتصادي كش//ورهاي توس//عه يافته، عرضه انواع كاالها در بورس اس//ت و با توجه به اينكه وضعيت كلي و كالن كش//ور بهگونهاي است كه شاخصها روند رو به بهبودي را در پيش گرفتهاند بنابراين بايد تالش كرد بخش عمدهاي از كااله//ا در بورس كاال مورد معامله ق//رار گيرد. عضو كميس//يون برنامه، بودج//ه و محاس//بات مجلس با بيان اينك//ه طرح قيم//ت تضميني گندم در ب//ورس كاالي ايران ميتواند براي كشاورزان برنامهريزي به دنبال داشته باش//د، گفت: با توجه به اينكه گندم يك كاالي استراتژيك و امنيتي بوده و بهطور مس//تقيم با تضمين امنيت غذايي كشور سروكار دارد و قوت اوليه سفره غذايي مردم را تشكيل ميدهد، باي//د با برنامهري//زي دقيق، همكاري و هماهنگي تم//ام نهادهاي مرتبط، عرضه مناس//ب و همهجانبهاي را در ب//ورس كاال رق//م زد. وي تاكيد كرد: بهطور يقين با عرضه گندم در بورس ميتوان اميدوارم بود كه كيفيت گندم و راندمان توليد افزايش پيدا ميكند؛ ب//ه اين ترتيب گندم توليد ش//ده در بازاري رقابتي به فروش ميرس//د و از اين طريق كشاورزان به ارتقاي كيفيت اين محصول تشويق ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.