شفافسازي21 ماهه»كطبس«

Jahan e-Sanat - - News -

ذغالس//نگ نگين طبس صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اسفند ماه 95 را بهصورت حسابرسينشده اعالم كرد. شركت ذغالسنگ نگين طبس در سالي كه گذشت با سرمايه 150 ميليارد ريال مبلغ 297 ميليارد و 797 ميليون ريال درآمدهاي عملياتي داش//ت. از درآمد اين شركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 65 ميليارد و 475 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر شد و سود عملياتي دوره مبلغ 46 ميليارد و 285 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر و پس از اضافه شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن سود خالص دوره معادل 31 ميليارد و 638 ميليون ريال محاسبه و بر اين اساس مبلغ 211 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 37 ميليارد و 366 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.