نخستين پيشبيني پارس دارو

Jahan e-Sanat - - News -

پارسدارو نخستين پيشبيني سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با س//رمايه 210 ميليارد ريال بهصورت حسابرسيش//ده اعالم كرد. ش//ركت پارسدارو پيشبيني كرد كه در سال مالي 96 معادل يكه//زار و 389 ميلي//ارد و 44 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش كس//ب كند. با احتساب بهاي تمامش//ده كاالي فروشرفته از درآمد اين ش//ركت مبلغ 583 ميليارد و 176 ميليون ريال س//ود ناخالص دوره محاس//به شد. همچنين سود عملياتي اين شركت معادل 809 ميليارد و 95 ميليون ريال س//ود خالص دوره معادل 570 ميليارد و 876 ميليون ريال برآورد ش//د. بر اين اساس »دپارس« سود به ازاي هر س//هم را با س//ه درصد كاهش EPS نس//بت به سال 59، مبلغ 2 هزار و 718 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.