شفافسازي21 ماهه»خمحركه«

Jahan e-Sanat - - News -

صنعتي نيرو محركه اطالعات و صورتهاي مالي تلفيقي سال منتهي به 30 اسفندماه 1395 را با سرمايه يكهزار و 20 ميليارد و 600 ميليون ريال، بهصورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت صنعتي نيرو محركه در دوره 12 ماهه س//ال مالي منتهي به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 18 ميليارد و 737 ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 18 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 80 ريال كاهش را نشان ميدهد. »خمحركه« سود انباش//ته پايان دوره را مبلغ 61 ميليارد و 248 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميش//ود كه اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 87 ميليارد و 947 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 98 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.