پيشبيني »غچين« در سال 97

Jahan e-Sanat - - News -

مجتمع كش//ت و صنعت چينچين نخستين پيشبيني درآمد هر سهم 12 ماهه سال مالي منتهي به 31 خردادماه 97 را با سرمايه 100 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعالم كرد. شركت مجتمع كشت و صنعت چينچين نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي منتهي ب//ه 31 خردادماه 97 را مبلغ 654 ريال اعالم كرد كه نس//بت به EPS س//الجاري معادل 18 درصد افزايش را نش//ان ميدهد. »غچين« سود خالص در اين سال را مبلغ 65 ميليارد و 432 ميليون ريال برآورد كرده است. يادآور ميشود سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به 31 خردادماه 69، مبلغ 55 ميليارد و 205 ميليون ريال و س//ود به ازاي هر سهم 552 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.