عملكرد مالي سال 95 »دلقما«

Jahan e-Sanat - - News -

دارويي و بهداش//تي لقمان صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 225 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت دارويي و بهداشتي لقمان در سال 59، معادل 970 ميليارد و 458 ميليون ريال درآمد عملياتي كس//ب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 169 ميليارد و 285 ميليون ريال رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.