اصفهان، ركورددار خريد سهام

Jahan e-Sanat - - News - ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ

بيش//ترين ارزش معام//الت را بين تاالره//اي بورس منطقهاي در دو ماهه اول سالجاري، تاالر منطقهاي اصفهان با مبادله 10 هزار و 295 ريال كس//ب ك//رد. بورس تهران اعالم كرد كه در دو ماههنخستسالجاري،بيشترينارزش معامالت را بين تاالرهاي منطقهاي به ترتيب، تاالر منطقهاي اصفهان با مبادله 10 ه//زار و 295 ميليارد ري//ال، تاالر منطقهاي كيش ب//ا مبادله پنج هزار و 289 ميلياردريال،تاالرمنطقهايمشهد بامبادلهدوهزارو599 ميلياردريال،تاالر منطقهاي كرج با مبادله دو هزار و 947 ميليارد ريال و تاالر منطقهاي تبريز با مبادله يكهزار و 637 ميليارد ريال به نام خود ثبت كردند. در ارديبهشتماه امسال51 ميلياردو804 ميليونسهم ب//هارزش92 هزارو773 ميلياردريال از طري//ق معامالت الكترونيكي مبادله شده است كه به ترتيب حدود 23/73 درصد و 17/63 درصد از كل معامالت را ش//امل ميش//ود. همچنين در بازار اوراق بدهي از ابتداي سالجاري تا پايان ارديبهشت ماه، تعداد 11 ميليون برگه ب//هارزش01 هزارو869 ميلياردريال مبادله شد. همچنين از ابتداي امسال تا پايانارديبهشتماه،تعداد301 ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش بيش از يكهزار و441ميليارد ريال معامله شد كهازنظرتعداد32 درصدوازنظرارزش ش//ش درصد افزايش را نسبت به دوره مشابهسال59 نشانميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.