افزايش 12 برابري تامين مالي در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - ﺗﺤﻠﻴﻞ

ب//ا ارتقاي نقش بازار س//رمايه در تامين مالي، طي 10 س//ال گذش//ته ميزان تامين مالي از اين بازار بيش از 12 برابر افزايش يافته است. به گزارش بورس تهران و براساس گزارش مديريت تحقيق و توسعه، يكي از نقشهاي محوري بازار س//رمايه، تامين مال//ي از طريق جذب منابع عمومي و انتق//ال آن به بخش واقعي اقتصاد اس//ت. ميزان تامين مالي از بازار س//رمايه طي 10 س//ال گذش//ته بيش از 12 برابر افزايش يافته است، بهگونهاي كه از 42 هزار ميليارد ريال در س//ال 1386 به بي//ش از 522 هزار ميليارد ريال در س//ال 1395 افزايش يافته است. عالوه بر افزايش قابل توجه حجم تامين مالي از بازار سرمايه، سهم بازار سرمايه از تامين مالي كل كشور نيز طي اين دوره رشد محسوسي داشته است. سهم بازار سرمايه در تشكيل سرمايه ثابت كل كشور )سرمايهگذاري كل اقتصادي( در دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بيش از سه برابري به 20 درصد در سال 1394 افزايش يافت. سهم بازار سرمايه در تامين مالي كل اقتصاد در 9 ماه سال 1395 نيز 15 درصد اس//ت، با اين وجود با توجه به عدم رشد محسوس ميزان تشكيل سرمايه ثابت در سال ،1395 از يكسو و رشد 47 درصدي 165/9) ميليون ريال( ميزان تامين مالي از بازار سرمايه در سه ماه پاياني سال ،1395 انتظار ميرود سهم اين بازار از تامين مالي كل اقتصاد در پايان سال هب1395 بي//ش از 20 درصد افزايش يابد. همچنين تامين مالي از بازار سرمايه از سال 1386 با يك روند صعود تا سال 1389 همراه بود و س//هم آن از ميزان تشكيل سرمايه ثابت كل كشور از 6 به 12 درصد در سال 1389 رسيد. در سالهاي 1390 و 1391 با كاهش حدود دو هزار ميلياردي تامين مالي از بازار س//رمايه، س//هم اين بازار از تشكيل سرمايه ثاب//ت ب//ه 10 درصد كاهش يافت. اما در س//ال 1392 با افزايش بيش از دو برابري تامين مالي از اين بازار، س//هم آن از تش//كيل سرمايه ثابت به 17 درصد افزايش يافت و تا س//ال 1394 به دنبال افزايش تامين مالي از اين بازار، سهم بازار سرمايه از تشكيل سرمايه ثابت به 20 درصد در سال 1395 بالغ شد. شايان ذكر است تامين مالي از بازار سرمايه از سه طريق افزايش سرمايه، عرضه اوليه و انتشار انواع ابزارهاي تامين مالي صورت ميگيرد. براس//اس آمار منتشر شده انواع ابزار تامين مالي، افزايش سرمايه و عرضه اوليه به ترتيب باالترين ارقام تامين مالي در بازار سرمايه در سال 1395 را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.