ريشهيابي افت خريد و فروش اوراق

Jahan e-Sanat - - News - ﺍﺗﻔﺎﻕ

فصل مجامع شركتها، ابهامات موجود در سياستهاي اقتصادي دولت دوازدهم و تداوم ركود اقتصادي سه عامل اصلي افت فرسايشي و ركود بورس در اين روزها هستند كه آثار آن را ميتوان در كاهش حجم و ارزش معامالت مشاهده كرد. اميررضا محمودي، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با تس//نيم با اش//اره به اينكه پس از فروش كردن هيجان كوتاهمدت انتخابات در بورس، بازار سهام دچار روند فرسايش//ي و ركودي ش//ده است، گفت: آثار اين ركود بورس//ي را ميت//وان در كاهش حجم و ارزش معامالت در روزها و چند هفته گذش//ته مش//اهده كرد. اين كارش//ناس بازار سرمايه در پاسخ به داليل اين روند فرسايشي اذعان داشت: بهطور سنتي خرداد و تيرماه هر س//ال فصل مجامع شركتهاست كه در ايران اين دوره، بازار سرمايه مختصات خاص خود را دارد چراكه همزمان با برگزاري فصل مجامع، هياتمديره شركتها براي ابقا و دلجويي از س//هامداران به تقس//يم سود اقدام ميكنند كه اين موضوع موجب ميش//ود نماد ش//ركتها پس از بازگشايي با افتي بيش از سود تقسيمي بازگشايي شود، بنابراين سهامداران در اين دوره تالش ميكنند اصطالحا با مجمع نروند و اقدام به فروش س//هام ميكنند تا پس از برگزاري مجامع ش//ركتها دوباره اقدام به خريد سهام كنند. وي افزود: بر اين اساس بهطور معمول در ماههاي خرداد و تير هر س//ال به صورت سنتي بازار سهام با افت و ركود فرسايش//ي مواجه ميش//ود. اين كارشناس بازار س//رمايه اضافه ك//رد: يكي ديگر از داليل فروش س//هام ش//ركتها توس//ط معاملهگران در فصل مجامع تقسيم س//ودي اس//ت كه معموال يا به آنها نميرسد يا با تاخير به حسابشان واريز ميشود كه متاسفانه اين موضوع به س//نتي كهنه در بورس تبديل شده است و متوليان بازار سرمايه هم اقدامي براي احقاق حقوق سهامداران در اين زمينه نميكنند. وي ادامه داد: هر زمان كه بازار س//هام دچار مشكلي ميش//ود معموال هيجانزدگي سهامداران و عدم توجه به مس//ايل بنيادي توس//ط آنها بهانه ريزش بورس ميشود. البته بخشي از داليل افت بورس ميتواند در مقاطع مختلف همين موضوع باشد اما بازار سهام در كشور دچار مشكالتي همچون سود تقسيمي شركتها و محدوديتهايي چون حجم مبنا و دامنه نوسان است كه اين موضوعات از اختيار معاملهگران خارج است و اثرات منفي نيز بر معامالت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.