12

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

ایرنا- به نظر میرسد که ایران و آلمان در حال گسترش همکاریهای خود در زمینه تجارت محصوالت باغی، تامین بذرهای اصالح شده و هیبرید ودستیابیبهبازارهایجدیدهستند.برهمیناساسدرنشستمعاونامور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و چند تن از مسووالن این وزارتخانه با مدیران بخشخصوصی آلمان که در تهران برگزار شد، بر توسعه همکاریها و ورود ایران به بازارهای اروپایی و ارتقای فرآوری محصوالت باغی به ویژه گیاهان دارویی تاکید شد.

درهمینخصوصمعاونوزیرجهادکشاورزیدرایندیدارگفت:مامایلیم صادراتمیوه،زعفرانوخشکبارسالموارگانیکایرانازطریقبخشخصوصی آلمان به بازارهای اروپایی معرفی و صادر شود.

محمدعلیطهماسبیبرتولیدوتامینبذرهیبریدسبزیجات،صیفیجات، گل و گیاهان زینتی و تولید نهال و ارقام جدید با همکاری بخشخصوصی آلمانتاکیدواظهارداشت:مابهبذرهیبریدسبزیجاتنیازداریموعالقهمندیم فناوری تولید این بذور به ایران منتقل شود. همچنین دو کشور میتوانند در زمینه فرآوری میوه و قارچ فعالیتهای خود را گسترش دهند.

پیمان یوسفیآذر، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز خواستار تولید و تامین بذر اصالح شده گیاهان دارویی و صادرات این محصوالت به بازارهای جهانی از طریق آلمان شد.

همچنین مدیران دو ش//رکت آلمانی حاضر در این نشست، در زمینه توسعههمکاریهادرحوزهتجارتمحصوالتکشاورزیوتامینماشینآالت محصوالت باغی اعالم آمادگی کردند. طرفهای آلمانی با بیان اینکه ایران توانمندیهای زیادی در بخش کشاورزی دارد، بر لزوم گسترش همکاریها با بخش کشاورزی ایران تاکید کردند.

گروه بازرگانی- ب//ا اینکه پس از اعمال تحریمهای اقتصادی عربس//تان و متحدانش علیه قطر، فرصت مناسب تجاری پیش آمده برای ایران، موجب جنب و جوش مس//ووالن برای صادرات کاال به قطر شد اما اینطور که به نظر میرسد قطر چندان خودش را ناچار به خرید کاال از ایران نمیداند و به کشورهایی همچون ترکیه و روس//یه نیز فکر میکند. از این رو آنطور که تصور میشد، شرایط برای صادرات کاالهای ایرانی به دوحه فراهم نشده است. با این حال تاکنون چندین محموله مواد غذایی از ایران به قطر صادر شده و به تازگی محمول//ه 200 تنی هندوانه از گمرک گناوه اس//تان بوش//هر نیز جهت صادرات به کشور قطر بارگیری شد.

ام//ا این در حالی اس//ت که به دلیل نبود زیرساختهای مناسب و همچنین تخصیص نیافتن مش//وقهای صادراتی برای صادرات، ای//ران همچون کش//ورهایی مانن//د ترکیه، نمیتوان//د در بازارهای صادراتی رقابت کند. از این رو در حال حاضر عالوه بر سنگاندازی ترکیه بر سر راه ایران، افرادی در جنوب کشور نیز با سوءاستفاده از این شرایط بهدنبال کسب درآمد هستند به طوری که هزینههای حمل و نقل کاال به قطر از طریق کشتی حدودا چهار برابر شده است. افزایش 4برابری هزینه در همی//ن خصوص رییس کمیس//یون کشاورزی اتاق ایران با اعالم اینکه کشتیداران در جنوب ایران بازار سیاه راه انداختند، گفت: هزینه حمل کاال به قطر چهار برابر شد.

احمد صادقیان در این رابطه گفت: تحریم قطر از سوی کشورهای عربستان، امارات ...و و افزای//ش ام//کان ص//ادرات کاال از ایران به قطر ب//رای تامین کااله//ای مصرفی در این کش//ور به فرصتی برای سوءاستفاده گروهی از کش//تیداران در جنوب ایران تبدیل شده اس//ت و بازار سیاهی برای حمل کاال به قطر به وجود آمده است.

صادقیان با هش//دار نسبت به این موضوع و تاثیرات سوء آن بر صادرات انواع کاالها به کشور قطر اظهار کرد: تحریمهای قطر از سوی کشورهای همسایهاش مانند عربستان، امارات ...و یک فرصت مناس//ب برای ش//رکتهای ایرانی است که در این کشور حضوری فعال داشته باشند و این بازار را به دست بگیرند ولی متاسفانه میبینیم که افرادی با سوءاستفاده از این شرایط بهدنبال کسب درآمد هستند.

او در ادامه بیان کرد: پیش از تحریمهای کنونی هزینه هر کانتینر بار از سواحل جنوب ایران بهسمت قطر حدود 550 دالر بود ولی ح//اال قیمتها ب//ه کانتینری دو ه//زار دالر رس//یده است و وقتی علت را جویا میشوید اع//الم میکنند که تحریمها کار را س//خت کرده و کش//تی برای حمل بار بهاندازه کافی وجود ندارد.

ای//ن عضو هیات نماین//دگان اتاق تهران گفت: اگر قرار باشد شرکتها چند برابر هزینه حمل کاال و صادرات کاال را به قطر پرداخت کنند عمال این کار س//ود اقتصادی نخواهد داش//ت و تمایل ش//رکتها از بی//ن میرود؛ اتفاقی که باید از س//وی ش//رکت کشتیرانی جلوی آن گرفته ش//ود. س//ازمان کشتیرانی جمهوری اس//المی ای//ران بهعنوان یک نهاد دولتی و حاکمیت//ی اوال باید نظارت خود را در منطقه افزایش دهد و با متخلفان برخورد کن//د و دوم اینکه باتوجه به افزایش تقاضای صادرات و نیاز خطوط به کشتیهای جدید، ظرفیتها را افزایش دهد.

صادقی//ان در ادام//ه ب//ا بیان اینک//ه کنار ح//ل مش//کالت حم//ل کاال و برخ//ورد ب//ا سوءاس//تفادهکنندگان باید وزارت امور خارجه نیز قوی عمل کند، خاطرنشان کرد: حضور در بازار قطر یک فرصت مناس//ب اقتصادی است ک//ه باید وزارت ام//ور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت با دیپلماسی قوی خود شرایط و پیشزمینههای الزم را برای استفاده از آن فراهم کنند. البته کارهایی شروع شده است و کاالهایی صادر شده ولی االن شاهدیم بخشی از فعاالن اقتصادی مشکل ویزا دارند و میبینیم قطریها به ایرانیها بهسختی ویزا میدهند، همچنین مشکالت بانکی هم وجود دارد که برای برطرف کردن آنها باید دولت اقدام کند.

او در ادامه با اش//اره ب//ه اینکه باتوجه به جمعیت کم قطر ارسال محمولههای متنوع مواد غذایی به این کش//ور اصال کار س//ختی نیس//ت، ماکارونی را مثال زد و گفت: همین حاال ظرفیت و نیاز ماکارونی کل قطر چیزی ح//دود 30 هزار تن اس//ت در صورتی که ما 500 ه//زار تن ظرفیت خالی در بازار داریم، یا در بحث آرد و مواد غذایی دیگر هم شرایط به همینگونه است. مشکل اصلی ما در حال حاضر برای حضور قوی در این بازار بیش//تر داخلی و سوءاستفاده از شرایط است.

او در ادامه با اش//اره ب//ه اینکه موانع کار برای حضور ش//رکتهای ایرانی باعث شده ترکیه بخشی از بازار قطر را در دست بگیرد، اظهار کرد: شرکتهای ترک با مشکالتی که ما روبهرو هستیم مواجه نیستند و دولتشان اقدام//ات مهم//ی را انج//ام داده و کاره//ا را مدیریتش//ده پیش برده ولی ما متاس//فانه همیشه بازارها را بهخاطر همین مشکالتی که در داخل داریم از دست میدهیم و دادهایم. شاهدفرصتسوزیهستیم این در حالی است که رییس هیاتمدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی ایران نیز به س//بقت ترکیه در تامین مواد غذایی مورد نیاز قطر اش//اره کرد و گفت: در موضوع قطر ما شاهد فرصتسوزی هستیم و نتوانستیم به موقع وارد این بازار شویم. در حالی که ترکیه در 48 ساعت بعد از اجرای تحریم کشورهای عربی علیه قطر قفسهها و فروشگاههای قطر را از مواد غذایی پر کرد.

مه//دی کریمی تفرش//ی به واردات س//ه میلیارد دالری مواد غذایی قطر در سال اشاره کرد و افزود: تقریبا تمام مواد غذایی مورد نیاز قطر از طریق واردات تامین میش//ود و ایران سال گذشته حدود 18 میلیون دالر انواع مواد غذایی به این کشور صادر کرد.

وی گفت: با توجه به حجم باالی تولید مواد غذایی در ایران و نیز شرایط و محدودیتهای ایجادش//ده برای قطر در تامین مواد غذایی مورد نیاز، ما از آمادگی الزم برای تامین این نیازها برخورداریم و تاکنون حدود 500 تن انواع مواد غذایی از جمله میوه و س//بزی به

بر همین اس//اس برخی از مس//ووالن امر معتقدند که به س//بب وج//ود رقبایی مانند ترکیه در بازار قطر بدون تخصیص مش//وق صادراتی امکان رقابت با آنها وجود ندارد.

در همی//ن رابط//ه مدیرعام//ل اتحادی//ه مرغداران گوشتی با اشاره به آخرین وضعیت رایزن//ی ب//رای امر صادرات بی//ان کرد: تجار ایران//ی طی برقراری ارتب//اط با تجار قطری آمادگی خود را برای صادرات اعالم کردند اما به س//بب وجود رقبایی نظیر ترکیه و روسیه در این کشور باید نسبت به مستحکم کردن تعامالت سیاسی و رعایت استانداردهای الزم اقدام کنیم.

محمدعلی کمالیسروستانی با بیان اینکه امکان رقابت با رقبا در بازارهای هدف وجود ن//دارد، گفت: ب//ا توجه به آنک//ه ترکیه مرغ صادراتی خود را یکسوم قیمت بازار داخلی به کش//ورهای قطر و ع//راق صادر میکند از این رو امکان رقابت بدون تخصیص مش//وق صادراتی وجود ندارد.

وی افزود: اکنون ظرفیت کنونی تولید دو میلیون و 200 هزار تن است که به سهولت میتوان آن را به دو میلیون و 400 هزار تن افزایش داد که با این وجود امکان تامین کل نیاز قطر وجود دارد.

این در حالی اس//ت که گم//رک ایران به تازگی اعالم ک//رد: اکنون با توجه به فرصت به وجود آمده و شرایط منطقه، صادرات کاال بهویژه مواد غذایی، میوه و ترهبار با تسهیالت وی//ژه در حال انجام اس//ت. در همین رابطه مدی//رکل گمرک بندرلنگه گف//ت: در حال حاضر مجوز ص//ادرات کاال به قطر از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک بندرلنگه با هدف تشویق صادرکنندگان زیر یک ساعت صادر میشود که این مهم با تعامل ویژه اداره بندر، گمرک و اداره صنعت، معدن و تجارت میس//ر شده است. صفر شیبانی همچنین پیشبینی کرد صادرات کاال از بندر لنگه به قطر در روزهای آینده 70 درصد افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.