رشد کشفیات کاالهای قاچاق در 2 ماهه ابتدای امسال

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- با اینکه مس//ووالن بازار میوه و ترهبار از آرامش این بازار خبر میدهند اما در برخی مغازههای سطح شهر، گرانفروشیهای قابل توجهی صورت میگیرد. به عنوان مثال در یک مغازه میوهفروش//ی در منطقهسعادتآبادتهران،گرانفروشی05 تا051 درصدیانجاممیشود. بر همین اساس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران بهدنبال دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی، در بازدید از این میوهفروشی، ضمن کش//ف میوههای غیربهداش//تی و قاچاق، ای//ن واحد را بهخاطر گرانفروشی 50 تا 150 درصدی جریمه کرد.

در این میوهفروش//ی که از ابتدای س//ال 96 سه مرتبه جریمه شده، کلکسیونی از تخلفات مختلف وجود داشت که از آن جمله میتوان به گرانفروشی و رعایت نکردن سود مصوب اتحادیه اشاره کرد.

بهگفته قاضی تعزیرات، در این مغازه میوهفروشی، سیب گالب با قیمت خرید هر کیلو 10 هزار تومان، 17 هزار و 500 تومان، هلو با قیمت خرید هر کیلو ش//ش هزار تومان، 12 هزار و 500 تومان و خربزه که قیمت بهترین آن از دو هزار و 300 یا 400 تومان بیشتر نیست، چهار هزار و 700 تومان در هر کیلو عرضه میشد.از دیگر تخلفات این واحد صنفی، عرضه مقادیر زیادی محصوالت غیربهداش//تی همچون زیتون، زیتون پرورده، روغن زیتون و رب گوجهفرنگی بود که با دستور قاضی تعزیرات، همه این کاالها در محل معدوم شد.

ب//ا به کارگیری راهکارهایی همچون تش//دید اقدامات کنترلی و به کارگیری س//امانههای الکترونیکی، کش//ف کاالهای قاچاق در دو ماهه نخست سال 96 نسبت به سال گذشته رشد داش//ته است. در همین خصوص سخنگوی س//تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: با تشدید اقدامات کنترل//ی و به ویژه بهرهگیری از س//امانههای الکترونیکی توفیقات خوبی در دو ماهه امس//ال نسبت به مدت مشابه سال 95 در مبارزه با قاچاق کاال و ارز حاصل شده است.

قاسم خورش//یدی افزود: امسال در حوزه کفش با 72 هزار و 286 مورد کشف 114 درصد به نسبت مدت مشابه قبل رشد داشتهایم.

وی بیان داشت: در مورد کیف با 16 هزار و 642 مورد تقریب//ا نزدیک به 900 درصد میزان کش//ف قاچاق ما در دو ماهه ابتدای س//ال 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد داشته است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد کشفگوشیتلفنهمراهقاچاقاظهارداشت:باکشف43 هزار و 653 دستگاه قاچاق بیش از 33 درصد رشد داشتهایم.

خورشیدیبیانکرد:همچنیندرموردتجهیزاتماهوارهای با43هزارو356دستگاهبیشاز33درصدرشدرادردوماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهایم.

وی افزود: در حوزه تجهیزات ماهوارهای با 453 هزار و 806 دستگاه حدود 29 درصد رشد و در مورد سایر اقالم ضدفرهنگی هم تقریبا 35 درصد رشد داشتهایم.

خورشیدی گفت: در مورد دارو با هشت میلیون و 787 هزار و 579 قلم تقریبا بیش از 27 درصد رشد و در حوزه لوازم صوتی و تصویری با تقریبا 26 هزار و 736 دس//تگاه بیش از 100 درصد در دوماهه ابتدای سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را شاهد هستیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: در مورد اسباببازی بیش از 8 درصد رشد را شاهدیم و در مورد تجهیزات رایانهای با 710 هزار و 824 دس//تگاه حدود 100 درصدرشدودرحوزهپارچهبا959هزارو975مترکشفیات تقریباحدود073 درصدرشدکشفیاتقاچاقراداشتهایم.وی افزود: میزان کشفیات قاچاق در بخش سیگار با 181 میلیون و 306 هزا ر و 753 نخ بیش از 75 درصد در دوماهه ابتدای امسال به نسبت مشابه سال 95 رشد داشته است.

خورش//یدی گفت: در مورد مواد خوراکی تقریبا 108 درصد رش//د و در حوزه دام و سایر احشام هم در مجموع طی مدت مذکور 154 درصد رشد را شاهد بودهایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: در مورد فرآوردههای شیالتی نزدیک به 40 درصد رشد و در کشفیات قاچاق برنج هم در دوماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشتهایم.

وی با بیان اینک//ه بهرهگیری از تجهیزات الکترونیکی در گم//رکات و اس//تفاده از س//امانههای الکترونیکی در دس//تگاههای مختلف عامل افزایش کشفیات قاچاق بوده اس//ت، بیان داشت: امروز تقریبا توانایی شناسایی و کشف کاالی قاچاق توس//ط دس//تگاههای کاشف اعم از گمرک، وزارت اطالعات و نیروهای انتظامی با بهرهگیری از دادههای الکترونیکی س//امانههای موضوع مواد ‪7 6، 5،‬ و 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ش//دت ارتقا یافته است و در مواردی حتی اگر کاالی قاچاقی وارد کش//ور ش//ود امکان شناس//ایی تخلف و برخورد با آن برای دستگاههای متولی ب//ا توجه به مجموعه دیتاهای الکترونیکی ثبت ش//ده در سامانهها کامال فراهم است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: ارزش کفشهای قاچاق کشف شده در دوماهه ابتدای امسال 34، کیف 41، گوشی تلفن همراه ،141 تجهیزات ماهوارهای ،265 لوازم آرایشی و بهداشتی 25 میلیارد ریال است.

وی به فارس گفت: بعد از اینکه مراجع رسیدگیکننده اعم از دستگاههای قضایی و شعب تعزیرات حکومتی رای قطع//ی در م//ورد قاچاق بودن این کااله//ا را صادر کنند، براس//اس آیین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اولویت این است که این کاالها به شرط صادرات فروخته شوند. اما اگر به هر علت امکان فروش و صادرات آنها فراهم نشد باید امحا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.