عرضه 500 هزار تن گندم صادراتی

Jahan e-Sanat - - News - بازار

در 84 روز نخس//ت سالجاری و از همان ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون سه میلیون و 610 هزار تن گندم به ارزش حدود 4600 میلیارد تومان از کشاورزان 26 استان کش//ور خریداری شده که بالغ بر 60 درصد مطالبات آنها پرداخت ش//ده است. همچنین صادرات گندم و مشتقات آن طی ماههای نخس//ت امسال از سر گرفته شده است و اگر کش//وری مانند قطر با توجه به شرایط به وجود آمده نیازی به این محصول استراتژیک دارد به راحتی میتواند آن را از ایران تامین کند.

در همین راستا معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولت//ی با بی//ان اینکه از روند پرداخ//ت مطالبات ناراضی نیس//تیم اما عالقه داریم با حمایت بیش//تر روند پرداخت آن را س//رعت ببخشیم، افزود: مابقی مطالبات گندمکاران با تاخیر اندکی پس از ثبت در س//امانه تامین و پرداخت میشود و تاکنون استان خوزستان با یک میلیون و 340 هزار تن گندم بیشترین رکورد را در خرید تضمینی داشته است که به زودی از جمع فروشندگان خارج میشود و پنج اس//تان باقیمانده نیز در آستانه آغاز فصل خرید تضمینی گندم هستند.

حسن عباسیمعروفان ادامه داد: با توجه به فرآیند خرید تضمینی گندم و وضعیت تولید این محصول اس//تراتژیک پیشبینی میشود امس//ال نیز میزان خرید تضمینی آن از 10 میلی//ون تن عبور کند و ب//ه احتمال زیاد به حدود 11 میلیون تن برس//د که در این راستا برنامههای تامین مالی و چگونگی پرداخت آن به صورت دقیق برنامهریزی ش//ده است. بنابراین امیدواریم هرچه سریعتر و با تامین مطلوبتر بتوانیم مطالبات گندمکاران را در زمان کوتاهتری پرداخت کنیم. آمادگی برای صادرات عباسیمعروفان اظهار کرد: از دیماه سال گذشته تاکنون مدتی برای بازاریابی و کسب مجوزهای الزم زمان الزم داشتیم تا بتوانیم برای سه میلیون تن مازاد گندم صادراتی که مجوز آن را دریافت کردیم، برنامهریزی کنیم اما با وجود کوتاه بودن زمان توانستیم رایزنیها و بازاریابیهای مناسبی برای گندم و مشتقات آن مانند آرد و دیگر محصوالت ثانویه و نهایی انجام دهیم، به گونهای که تاکنون حدود 500 هزار تن گندم برای صادرات عرضه ش//ده است که تاجران چهار ماه برای تبدیل آن ب//ه محصول ثانویه یا نهایی و صادرات آن فرصت دارند و گمرک در صورت عبور محمولههای مورد نظر از مبادی رسمی خود که با گندم صادراتی تولید شدهاند به شرکت بازرگانی دولتی اطالع میدهد.

وی افزود: تاکنون حدود 10 درصد گندم فروخته شده با قیمت صادراتی به محصول ثانویه یا نهایی تبدیل شده و از کش//ور با هدف صادرات خارج ش//ده است و در حال حاضر صادرات گندم و مش//تقات آن به حدود پنج کشور انجام میش//ود، هفته گذش//ته محمولهای به عمان رفت و در حال مذاکره با ترکیه برای پیوس//تن به کش//ورهای خریدار گندم و مشتقات این محصول از ایران مانند عراق، افغانستان ...و هستیم.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: یکی از دالیلی که به نظر میرس//د صادرات گندم با روند کندی ادامه دارد این اس//ت که هدف ما ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای ایران از طریق صادرات محصوالت ثانویه و نهایی گندم است، در غیر این صورت اگر بخواهیم گندم را مانند گندم دروم به صورت خام صادر کنیم، حجم بسیار بیشتری از این محصول تاکنون فروخته شده بود. البته در حال مذاکره با برخی کشورها هستیم که در صورت تایید و موافقت به صورت ناگهانی حجم صادرات گندم افزایش چشمگیری پیدا میکند چرا که آنها جزو خریداران عمده گندم و مشتقات آن هستند. خودکفایی گندم عباس//یمعروفان همچنی//ن در خص//وص وضعیت و پتانس//یل صادرات گندم و تامین نیاز کش//ورهایی مانند قطر که با مش//کل مواجه ش//دهاند، گف//ت: قطر با حدود دو میلیون جمعیت هیچ مش//قتی برای ایران در راستای تامین نیازمندیهای غذاییاش ندارد چراکه این کشور به اندازه یک استان ایران است و اگر درخواستی داشته باشد، آمادگی صد در صد وجود دارد تا بتوانیم نهتنها قطر بلکه 10 کش//ور مانند قطر را از نظر نیازمندیهای غذاییاش تامین کنیم.

وی با بیان اینکه هماکنون به اندازه نیاز یک سال کشور موجودی گندم در انبارها وجود دارد و تا پایان امسال نیز حدود هشت میلیون تن گندم دیگر به سبد خرید تضمینی امس//ال اضافه میشود، افزود: سال گذشته مجوز صادرات سه میلیون تن گندم مازاد را دریافت کردیم که امسال نیز این مجوز وجود دارد و در حال صادرات آن هستیم و باید به کسانی که ادعا میکنند ایران هنوز به خودکفایی گندم نرسیده است، اعالم کنیم که با پیشبینی خرید تضمینی حدود 11 میلیون تنی گندم میتوانیم در سالجاری نیز مجوز صادرات حدود چهار میلیون تن گندم مازاد دیگر را دریافت کنیم. این وضعیت در تولید و خرید تضمینی بازار گندم چه نام دیگری غیر از خودکفایی دارد؟

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی همچنین در خص//وص وضعیت خرید تضمینی دانههای روغنی نیز به ایسنا گفت: تاکنون 114 هزار تن کلزا به ارزش بالغ بر 300 میلیارد تومان را از 22 استان کشور خریداری کردهایم که بیش از 90 درصد مطالبات کشاورزان و تولیدکنندگان دانههای روغنی پرداخت ش//ده اس//ت و مابقی آن نیز در بازه زمانی کوتاه تامین و پرداخت میشود البته با توجه به وضعیت خرید تضمینی مناسب این محصوالت پیشبینی میکنیم امسال با افزایش دو برابری تولید دانههای روغنی به ویژه کلزا، میزان خرید تضمینی آنها در س//الجاری از 400 هزار تن نیز عبور کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.