فرصتسوزیصادراتی!

Jahan e-Sanat - - News -

قطر صادر شده است.

وی گفت: س//االنه ح//دود 130 هزار تن مواد غذایی در کشور تولید میشود و درحال حاضر قادر به تامین حدود 95 درصد از مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل هستیم. البته در برخی مواد غذایی میزان تولید کش//ور دو تا س//ه برابر نیاز داخلی است که مازاد تولید به کش//ورهای منطقه و کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر میشود.

وی از صنعت غذا بهعنوان خصوصیترین صنعت کشور که نیازمند حمایتهای دولت اس//ت، یاد ک//رد و گفت: متاس//فانه بهعلت اس//تفاده نادرس//ت از مواد غذایی در کشور، س//االنه حدود 35 هزارتن بهاشکال مختلف از بین میرود.

نیازبهتخصیصمشوقصادراتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.