ادعای کاهش قیمت مرغ و گوشت در بازار

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- اگرچه حال و روز بازار مرغ و گوشت تعریفی ندارد و بسیاری از اقشارکمدرآمد،دیگرتواناییخریداینمحصوالتراندارند،مدیرعاملشرکت پشتیبانیامورداماعالمکردکهطیروزهایاخیرقیمتگوشتقرمزوگوشت مرغ کاهش نسبی داشته است. در حال حاضر در بازار مشغول خرید مرغ در برخی نقاط و عرضه گوشت وارداتی از استرالیا و آسیای میانه هستیم.

علیرضا ولی اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی ماه رمضان اقدام به عرضه گوشت مرغ برای تعادلبخشی به بازار کردیم و هماکنون به دلیل کاهش قیمتها در راس//تای همین سیاس//ت در برخی نقاط خرید و جمعآوری گوش//ت مرغ را در دستور کار خود قرار دادیم چراکه هماکنون قیمت هر کیلوگرمگوش//تمرغدرمیدانبهمن0085 تومان،دراس//تانتهرانبه صورتمیانگینکیلویی0027 تومانودرکشوربهصورتمتوسطکیلویی 7000 توماناست.ویبابیاناینکهتنظیمتعادلعرضهوتقاضابرایکنترل قیمت سیاست شرکت پشتیبانی امور دام در بازار مرغ است، افزود: هماکنون شرایط بازار گوشت مرغ بهگونهای است که این محصول به صورت گرم به وفور در بازار عرضه میشود و هیچ مشکلی از نظر کمبود در تولید و عرضه وجودنداردکهبخواهیمنگرانقیمتآنباشیمهمچنینذخایرگوشتمرغبه اندازهکافیوجودداردوبهمحضنیازوکاهشعرضهافزایشقیمتمیتوانیم اینذخایررادرنقاطمختلفکشورتوزیعکنیم.مدیرعاملشرکتپشتیبانی امور دام گفت: ذخایر گوشت قرمز نیز به اندازه کافی وجود دارد و هر گاه نیاز باشد آن را در بازار برای کنترل قیمت عرضه خواهیم کرد؛ هماکنون به دلیل بروز مشکالتی عرضه گوشت قرمز در بازار کاهش پیدا کرده و در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه ذخایر خود و گوشت گرم وارداتی کرده است.ولی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز استرالیایی33 هزارتومانوهرکیلوگرمگوشتقرمزآسیایمیانه13 هزار 500و توماناستکهالبتهطیروزهایگذشتهگوشتقرمزداخلینیز در بازار با کاهش نسبی قیمت مواجه شده و این محصول پروتئینی کیلویی53 هزارتومانتاکمتراز04 هزارتومانعرضهمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.