نگاه صادراتی، موتور محرکه اقتصاد کشور

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران- به گفته برخی از فعاالن اقتصادی، در حال حاضر بهبود روابط بانکی، رقابتپذیری تولیدات داخلی و نگاه صادراتی میتواند بهعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور تلقی شود. در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد: با توجه به تجارب سالهای گذشته میتوان دریافت درصورتی که زمینههای اقتصادی الزم برای توجیهپذیری تولی//دات اعم از رقابتپذیری و افزایش کیفی آنها وجود داشته باشد، عالوه بر تامین نیازهای داخلی، شاهد افزایش صادرات نیز خواهیم بود.

حسن فروزانفرد، رقابتپذیر نبودن تولیدات داخلی را بزرگترین معضل این حوزه برشمرد و افزود: در بسیاری از موارد شاهد افزایش کمی و کیفی تولیدات و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا هستیم اما صرف اکتفا به تولید داخلی،دردیرادوانکرده،بنابراینبایدمجموعهایازظرفیتها،نحوهمدیریت، باقیمتوکیفیتمناسبدرکناریکدیگربسترهایالزمرابرایقابلیتعرضه این محصوالت در بازار را فراهم کنند.

ویافزود:باوجوداینکهبهنظرمیرسدصنایعغذاییبهخوبیقابلتولید وعرضههستنداماورودآنهامیتواندزمینههایرقابتیرامهیاکندکمااینکه هماکنون با تعرفههای بازدارنده آن مواجه هستیم.

فروزانفرد در پاسخ به سوالی درباره اینکه در حال حاضر چه مشکالتی گریبانگیرصادراتغیرنفتیمااست،گفت:درصورتیکهبتوانمحصوالتیدر سطح، قیمت، اندازه و کیفیت مناسب تولید کرد، به مرور زمان شرایط برای بهبود روابط بینالمللی فراهم میشود و ورود هیاتهای تجاری طی چند ماه اخیر موید این مساله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.