بارش در 4 حوضه اصلی آبریز کشور منفی شد

Jahan e-Sanat - - News -

آینده، رویه مس//تقل و یکسانی نداشته باشد.

-10 وابستگی اقتصادی اعضای اوپک ب//ه درآمدهای نفتی: اگرچه وابس//تگی کش//ورهای عضو اوپک ب//ه درآمدهای نفتی متفاوت است، اما اکثر این کشورها وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند و زمان//ی که قیمت نفت کاهش مییابد بهتبع آن، درآمدهای این کش//ورها نیز کاهش مییابد و بعضی از کشورها تالش میکنند با تولید بیشتر، کاهش درآمدی خ//ود را جبران کنند و این مس//اله یک تهدید برای سیاس//ت اوپ//ک در جهت تحدیدتولیداست.

-11 ورود ش//رکتهای خارج//ی به بخشباالدستینفتاعضایاوپک:صنعت نفت در اغلب کشورهای عضو اوپک ملی است و این کشورها تالش کردهاند نقش حاکمیتی خود را در بخش باالدس//تی نفت حفظ کنند، اما طی سالیان گذشته بعضی از کشورها از جمله عراق و آنگوال اجازه ورود ش//رکتهای بینالمللی را به بخش باالدستی دادهاند. ورود شرکتهای بینالمللیبهبخشباالدستیباعثمیشود این شرکتها زمانی که کشور متعهد به کاهش تولید شده، از انجام آن خودداری کنند.درحالحاضرعراقباکاهشقیمت نفتوازطرفدیگر،تعهدبهکاهشتولید، در پرداختهای خود به شرکتهای نفتی با مشکل مواجه شده است و این مساله در آنگوال نیز وجود دارد.

21-اثرگذاریاهدافسیاستخارجی کش//ورهای عضو برای اتخاذ تصمیمات در اوپک: یک//ی از مهمترین چالشهای اوپک طی چند دهه گذشته، تاثیرگذاری سیاست خارجی هر یک از اعضای اوپک برتصمیماتآنهادراینسازمانبودهاست. نمونههایبیشماریوجودداردکهآخرین موردآنطرحفریزنفتیمطرحشدهتوسط عربستان سعودی برای جلوگیری از رشد تولید نفت ایران در دوره پسابرجام بود.

-13 سیاس//تهای انرژی کشورهای مصرفکننده: کشورهای مصرفکننده در زمینه تامین انرژی خود سیاستهای مختلفی را اتخاذ کرده و به آن پایبندند. این سیاستها در برخی موارد بر اوپک نیز تاثیرگذار است و طیف وسیعی از پرداخت یارانه به انرژیهای جایگزین نفت تا ایجاد ذخیرهسازی نفت را دربرمیگیرد.

در ح//ال حاضر حجم باالی س//طح ذخیرهس//ازیهای تجاری و استراتژیک یکی از عواملی است که توافق اخیر اوپک را تحتتاثیر قرار داده و برای پایین آوردن آن تا متوس//ط پنج س//ال گذشته، الزم اس//ت اوپک توافق کاهش تولید را برای مدت بیش//تری ادامه ده//د تا قیمتها تقویتشود.

بررس//ی میزان بارشهای ثبت ش//ده از ابتدای سال آبیجاری تا روز جمعه و مقایسه این رقم با مدت مشابه سال آبی گذشته نشان میدهد که میزان بارشها در چهار حوضه اصلی آبریز کشور منفی شده است و روند کاهشی دارد. به گزارش تسنیم، کل ریزشهای جوی ایران از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر (95 تا پایان روز گذشته )بیست و پنجم خرداد( بالغ بر 222 میلیمتر است. ثبت 222 میلیمتر بارش در سالجاری در حالی است که مقدار بارشها در مدت مشابه سال گذشته 229 میلیمتر ثبتشده که مقایسه این دو رقم، نشاندهنده کاهش سه درصدی بارشها در سالجاری است. همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه طی 48 س//ال گذشته )درازمدت( بهطور متوسط 227 میلیمتر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سالجاری، از کاهش دو درصدی در سال آبی 95-96 حکایتدارد.حجمبارشهاازابتدایمهرماه49 تاپایانروزبیست وپنجمخردادماهسالگذشته773 میلیاردو893 میلیونمترمکعببود اما در مدت مشابه سالجاری حجم بارشها با کاهش 11 میلیارد و 536 میلیونمترمکعبیبه563 میلیاردو268 میلیونمترمکعبرسید.

در ایران ش//ش حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضههای آبریز دری//ای خزر، خلیجفارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرق و قرهقوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.