پاداش خوشخدمتی به ایران در دوران تحریم!

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر نفت هند با ادعای کمک به ایران در ش//رایط تحریم گفت: انتظار داریم تهران با واگذاری حق توسعه میدان گازی فرزاد B به شرکت هندی اوانجیسی، جبرانکند.

دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند گفت، دهلی نو که در دوران سختی در کنار ایران بوده، انتظار دارد تهران با واگذاری حق توسعه میدان گازی فرزاد ب به شرکت هندی اوانجیسی، که اولین بار این میدان را کشف کرده، جبران کند.

ایران که از طرح توس//عهای 5/5 میلیارد دالری پیش//نهادی توس//ط شرکت اوانجیس//ی ویدش هند رضایت ندارد، یک موافقتنامه اولیه برای توسعه میدان فرزاد ب با شرکت گازپروم روسیه منعقد کرده است.

وزیر نفت هند در این باره گفت: »ما برای روابطمان ارزش قائلیم. در روزهای سخت ایران، زمانی که کل کشورهای غربی این کشور را تحریم کرده بودند، با آنها ماندیمومقدارقابلتوجهینفتازآنهاخریدیم.همچنینزمانیکهکانالهایبانکی بازگشایی شد، تا پنی آخر )پول نفت ایران( را پس دادیم.«

اکنون ایران باید جبران کند. ما این انتظار باال را از ایران داریم. امیدوارم ایران به آن پایبند باشد... روابط ما با ایران بر پایه تنها یک کاال یا یک قرارداد بنیان نهاده نشده است.

پس از آنکه تهران از واگذاری حق توسعه میدان گازی فرزاد B به شرکت هندی خودداریکرده،هندتصمیمگرفتهدرسالمالی8102-7102 خریدنفتخوداز ایران را به میزان یک پنجم کاهش دهد.

ایران هم این اقدام هند را با کاهش یک سوم زمانی که پاالیشگاههای هندی برای پرداخت پول ایران فرصت دارند تالفی کرده است. ایران همچنین نرخ کرایه حملبار محمولههای نفتی خود به هند را افزایش داده و با امضای یک یادداشت تفاهم اولیه با شرکت گازپروم روسیه نشان داده که قصد عقب نشستن در این ماجرا را ندارد.

هند قصد دارد با استخراج گاز از میدان فرزاد ب ایران، آن را برای تامین نیازهای خود، به داخل خاک خود ارسال کند.

به گزارش تسنیم در حالی وزیر نفت هند مدعی کمک به ایران در شرایط تحریم شده است که این کشور با تحریمهای آمریکا علیه ایران همراهی کرد و اجازه خروج پول نفت صادراتی ایران به هند را از بانکهای هندی نمیداد. بر اساس سازوکار تنظیم شده حدود نصف پول نفت ایران به روپیه پرداخت میشد و ایران تنها باید کاالهای هندی را با این پول خریداری میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.