زندگیبدونکولرباموشوماروعقرب!

گزارش اختصاصی »جهان صنعت« از وضعیت خوابگاه دختران دانشگاه چمران اهواز؛

Jahan e-Sanat - - News -

امیرحسین میراسماعیلی-تحصنهای اعتراضی دانشجویان دختر خوابگاه حضرت معصومه دانش//گاه چم//ران اهواز ش//دیدا خبرساز ش//د و با هشتگ# دانشجوپزی در شبکههای اجتماعی موجب شد تا مسووالن ام//ر، به فکر حل مش//کل گرم//ای خوابگاه دانش//جویان بیفتند؛ مش//کلی ک//ه باید در سالهای گذشته رفع و رجوع میشد، اما به دلیل عادت همیشگی بسیاری از مسووالن که پس از ایجاد بحران به خودشان میآیند، تا به حال بیش از 2000 دانش//جوی دختر را عذاب داده اس//ت. برای کنکاش جزییات بیش//تر ماجرا ب//ا یکی از مدیران دانش//گاه چم//ران اه//واز و یکی از دانش//جویان این دانشگاه تماس گرفتیم.

این مقام مس//وول دانش//گاه ک//ه طبعا عالقهای به فاش ش//دن نامش هم نداش//ت ب//ه »جه//ان صنع//ت« گفت: این مش//کل تنها برای امس//ال نبوده و حداقل در چهار سال گذش//ته دانشجویان را درگیر خودش کرده اس//ت. واقعیت این است که سیستم خنککننده دانشگاه چمران تنها برای هشت بلوکی کافی است که در دهه هفتاد ساخته شدهاند. پس از ساخت بلوکهای خوابگاهی دیگر در س//الهای بعد، متاس//فانه سیستم خنککننده جدیدی نصب و راهاندازی نشد و از همان دو دیگ خنککننده به اتاقهای جدید لوله کش//ی ش//د. در نتیجه بهدلیل وجود دم//ای بیش از 50 درجهای اهواز در این روزها همه دانشجویان معترض شدند که حق هم داشتند. امسال در ماه خرداد، استان خوزستان گرمای بیسابقهای را تجربه کرد و به همین خاطر صبر و تحمل دانشجویان نیز تمام شد.«

از این مقام مسوول پرسیدیم که با توجه به تکرار این مش//کل در سالهای قبل، چرا مسووالن دانشگاه هیچ عکسالعملی نشان ندادند تا کار به اینجا بکش//د؟ پاس//خ داد: »متاس//فانه بهدلیل تغییرات پیاپی مدیران دانشگاه در چند سال اخیر چنین مشکالتی رفع نشد و همچنان ادامه دارد. برای نمونه سیس//تم برق ای//ن خوابگاه بس//یار ضعیف و قدیمی اس//ت و دلیل اینک//ه نمیتوانیم در خوابگاهه//ا کولر نص//ب کنیم نیز همین موضوع است. وگرنه مشکل مالی برای خرید کولر وجود ندارد. ترانسهای برق تنها برای همان 8 بلوک اولیه کافی بود. مدیر جدید و هیاترییسه نیز برای حل این مشکل اقدامی نکردند و کار به اینجا کشید. خرید پنکه برای دانشجویان هم اقدامی کامال بیهوده و اشتباه بود که باعث ش//د دانش//جویان عصبانیتر شوند. حاال چندین جلسه نسبتا مفید برگزار ش//ده و برای تامین برق و کولرهای جدید، تامین اعتبار شده است. منتظریم که هفته آینده امتحانات دانش//جویان تمام ش//ود و خوابگاهها تخلیه شوند تا نهایتا در عرض دو ماه اقدامات الزم انجام شود.«

نوع برخورد حراست دانشگاه بسیار زشت و زننده بود

پس از ش//نیدن صحبته//ای این مقام دانش//گاه چمران اه//واز، به س//راغ یکی از دانشجویان معترض رفتیم. او ماجرا را اینطور برای »جهان صنعت« شرح میدهد: »بلوکی که م//ا در آن هس//تیم ج//زو قدیمیترین بلوکهاس//ت و 200 نف//ر جمعی//ت دارد. مش//کل این اس//ت که برای 12 بلوک تنها دو ع//دد ب//رج خنککننده وج//ود دارد و بع//د از افزای//ش دمای هوای اه//واز در این سالها، مدیران دانشگاه هیچ حرکت مثبتی نکردهاند. ای//ن سیس//تمهای خنککننده کال جوابگو نیس//تند و باید اسقاط شوند، و فقط ب//ه درد تصفیه هوا میخورند. مدیران دانشگاه پس از اعتراضهای یک ماه قبل ما و برای بهبود وضعیت و خنک شدن باد این دس//تگاهها، قالبهای یخ بزرگی را هر چند س//اعت در این مخزنهایهای خنککننده میانداختن//د اما یخها به دلیل گرمای زیاد هوا سریعا آب میشدند و همان آش و همان کاس//ه. تا نیمه خرداد دمای هوا پایین آمد و طبعا اعتراضها هم کمتر شد اما در چند روز گذش//ته و رسیدن دمای هوا به بیش از 50 درجه دیگر صبر ما تمام شد و اعتراض کردیم. نوع برخورد حراست دانشگاه با ما هم بسیار زشت و زننده بود. روز اول اعتراضها، س//اعت هفت عصر درب خوابگاه را به روی ما بس//تند و نگذاش//تند ب//رای اعتراض به محوطه بیرون برویم، در حالی که س//اعت بسته ش//دن درب ساعت هشت و نیم شب ب//ود و بعد از س//اعت هش//ت و نیم هم در ص//ورت پیش آمدن کاره//ای ضروری حق داریم خارج شویم سپس رییس دانشگاه در مصاحبه با برنامه 20:30 تلویزیون به دروغ گف//ت ک//ه در را به روی ما نبس//تند و این خبر ش//ایعه بوده! ما هم عصبانیتر شدیم و تجمع چهارشنبه شب گذشته را در اعتراض به دروغ ایش//ان برگزار کردیم. جالب اینکه او خ//ودش در اهواز حضور نداش//ت و برای شرکت در جلسهای به تهران رفته بود. چه اتفاقی بزرگتر از این مش//کل وجود داشت که ایشان باید راهی تهران میشد؟ آیا حق دانشجویانی که روزه میگیرند این است که به دلیل گرما از افطار تا سحر خوابمان نبرد؟ خالصه اینکه اعتراضهای چهارشنبه شب خیلی ش//دیدتر و منسجمتر برگزار شد و به بیرون از محوطه دانشگاه کشیده شد. هیات رییسه دانشگاه شبانه آمدند و قولهایی داده شد تا مشکالت مرتفع شوند.« دانشجوها مجرم نیستند پرس//یدیم که حاال وضعیتش//ان چگونه است و چگونه گرما را تاب میآورند. پاسخش تا حدودی شوکهکننده بود. اینکه گرما تنها مشکل اصلی نیست و حیواناتی در خوابگاه و در کنارشان زندگی میکنند! وی میگوید: »مسووالن حاال خوابگاه خصوصی دیگری را به صورت موقت دانشجویان در نظر گرفتند، اما آن خوابگاه هم امکانات چندانی ندارد و مث//ل خوابگاه ما پ//ر از موش و عقرب و مار اس//ت! تنها مزیتش این است که کولر دارد. اکثریت بچهها برای حضور در خوابگاه جدید ثبت نام نکردهاند، چون سوم تیر امتحاناتمان تمام میش//ود و به منزلمان برمیگردیم. ما در همی//ن خوابگاه خودمان با مار و موش و عقرب زندگی میکنیم. نمیدانیم مگر هزینه سمپاشی محوطه چقدر است که مسووالن همین را هم دریغ میکنند. جالب اینجاست که یکی از اعضای هیات رییسه دانشگاه در جواب اعتراض ما نس//بت ب//ه حضور مار و عقرب و موش گفت که در خوابگاه اس//اتید هم این حیوانات حضور دارند و همین چند وقت پیش همسر یکی از اساتید دانشگاه را عق//رب نیش زده و ف//وت کرده! در آخر نیز اینطور نتیجه گرفت که وضعیت ما بهتر از آنهاس//ت و اینقدر معترض نباشیم. به نظر ش//ما دردمان را به چه کسی باید بگوییم؟ از کتابخانه و رستوران خوابگاه نیز در طول روز نمیش//ود اس//تفاده کرد، چ//ون هیچ سیس//تم تهویهای وجود ندارد و یک دقیقه هم نمیشود نشست. تمام حرفمان این است که دانش//جو بودن گناه نیست. ما وابسته به هیچ حزب و گروه سیاس//ی نیستیم و دلیل تحصنمان هم تنها رفع مشکل و مهیا شدن شرایطی مطلوب است.«

درددلهای این دانش//جو به پایان رسید و س//والهای بسیار زیادی مطرح شد. واقعا چرا باید امکان//ات خوابگاه دختران یکی از دانشگاههای دولتی اینگونه باشد؟ مدیران دانش//گاهها ب//ا بودجههای میلی//اردی چه میکنن//د و چه مس//الهای واجبتر از حل مش//کل گرمای دانش//جویان وج//ود دارد؟ وج//ود مار و عقرب و موش در یک خوابگاه دانش//جویی چ//ه توجیه//ی دارد و مدیران این دانش//گاهها با چه وجدانی سر بر بالین میگذارن//د؟ مگ//ر امنیت دانش//جویان در خوابگاهها بر عهده دانشگاه نیست؟ واکنش وزارت علوم به چنین فجایعی چیست؟ چرا کوچ//ک ترین نظارتی ب//ر عملکرد مدیران دانش//گاهها وج//ود ندارد؟ چ//ه زمانی قرار است حراس//ت برخی دانشگاهها یاد بگیرند که نحوه برخورد با دانشجویان باید فرهنگی باشد و محیط دانشگاه با پادگان تفاوتهای زیادی دارد و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.