اغلب بیماران روانی توانایی مالی برای درمان ندارند

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رییس انجمن علمی روانپزش//کان ایران با بیان اینک//ه در حال حاضر با کمبود ش//ش تا هفت هزار تخت بیمارس//تانی مواجه هستیم، گفت: متاس//فانه بسیاری از بیماران توانایی مالی برای بس//تری شدن در بیمارستان و ادامه درمان را ندارند.

مری//م رس//ولیان درب//اره کمبود تخته//ای روانی در بیمارستانها اظهار کرد: در سالهای اخیر حدود دو هزار تخت ایجاد شده است.

او با اش//اره به طرح تحول سالمت گفت: با اجرای این طرح اتفاقات بس//یار خوبی در رش//ته روانپزشکی صورت گرف//ت و اقداماتی مانند کاردرمان//ی و رواندرمانی برای بیماران روانی تحت پوشش بیمه قرار گرفت. همچنین در طرح تحول سالمت هزینه بستری بسیار کاهش یافت اما با این وجود همچنان بسیاری از بیماران توانایی مالی برای بستری شدن در بیمارستان و ادامه درمان را ندارند.

ریی//س انجمن علمی روانپزش//کان ایران با بیان اینکه هزینه بس//تری بیم//اران روانی حدود 24 ت//ا 25 درصد کاهش داش//ته است، خاطرنش//ان کرد: متاسفانه در حال حاضر بس//یاری از برنامههایی که برای س//المت روان در ط//رح تحول س//المت آمده بود، توس//ط بیمهها در حال حذف ش//دن است و این باعث نگرانی جامعه روانپزشکی کشور شده است.

رسولیان بیان کرد: تفاوت درآمد پزشکان روانپزشکی با دیگر رشتههای پزشکی با وجود سختی کار بسیار زیاد است ام//ا هزینه درمانی را که یک بیمار روانی بر دولت تحمیل میکند در مقایس//ه با دیگر بیماریها بسیار کم است، در حالی که اثرات آن برجامعه بسیار زیاد است. به طور مثال یک جراحی معده هزینه درمان بسیار زیادی را نسبت به بستری یک بیمار روانی به دولت وارد میکند، درحالی که باری که یک بیمار روانی برای جامعه دارد، قابل مقایسه با یک بیماری معده نیست از همینرو سرازیر شدن بودجه به این بخش بس//یار معقول اس//ت و این اتفاق در دولت یازدهم شکل گرفته بود.او ادامه داد: در حقیقت طرح تحول سالمت برای قشر خدماتدهنده که در حقیقت پزشکان روانپزشک هستند، منفعت چندانی نداشته اما برای قشر خدمات گیرنده بسیار خوب و مفید بوده است که متاسفانه همانطور که ذکر کردم، در حال حاضر با مشکالتی از طرف بیمهها مواجه هس//تیم.رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه وجود خشونت در جامعه سالمت روان را به خطر میاندازد، گفت: ما متخصصان سالمت روان با اعدام مألعام به دلیل ترویج رفتارهای خشونتآمیز مخالف هستیم.

رس//ولیان اظهار کرد: گاهیاوق//ات رفتارهای فردی و در برخی موارد نیز سیاس//تهای کالن اجتماعی میتواند باعث بروز خش//ونت در جامعه شود. همچنین رفتارهای خشونتآمیز از جانب مجریان قانون نیز به تشدید خشونت در جامعه میانجامد.او عنوان کرد: یکی از مهمترین عواملی که خش//م را در افراد زیاد میکند، محرومیت اس//ت. هر چقدر محرومیت در انس//ان بزرگ شود به خشم بیشتری تبدیل میش//ود.رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران با تاکید براینکه س//المت روان فرد و جامعه با خشونت یک رابطه مستقیم دارد، گفت: فردی که از سالمت روان باالیی برخوردار اس//ت، میتواند هیجانات منفی و خشم خود را کنترل کند و در مقابل فردی که سالمت روان پایین دارد، نمیتواند هیجانات منفی خود را کنترل کند.

وی خاطرنش//ان کرد: برطبق آمار کش//وری حدود 22 درص//د از مردم نیاز به خدمات مش//اورهای دارند و تعداد بس//یار زیادی از این 22 درصد شامل کسانی هستند که دارای اضطراب و افسردگی خفیف هستند و حدود 5 درصد از این آمار افرادی هستند که نیاز به بستری و مراقبتهای ویژه رواندرمانی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.