قبل از رفتن میخواهند بگویند اقدامات زیادی انجام دادهاند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس کمیته محیطزیست شورای اسالمی شهر تهران با طرح این سواالت که خط مترویی که نه پلهفرار دارد، نه هواکش و نه قطار، چرا بایدافتتاحشودگفت:خطوطمترومستقیماباایمنیوسالمتیشهروندان سر و کار دارند و لزوم تجهیز و تکمیل آنها قبل از افتتاح، ضرورتی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

محمد حقانی با اشاره به حواشی خط 7 مترو عنوان کرد: افتتاح ناقص خط 7 مترو که نام آن را راهاندازی آزمایشی گذاشتهاند، در واقع بازی با جان مسافران است و خطوط مترو و اشکاالت و ایرادات آن نباید به قیمت جان مردم آزمایش شود.

وی با اعالم اینکه نوع مدیریت موجود اش//کال دارد و مش//کلی که وجود دارد، این است که هر طور شده قبل از رفتن میخواهند بگویند اقدامات زیادی انجام دادهاند، تاکید کرد: قرار بود قبل از افتتاح هر پروژه شهری، پیوستهای اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و اقتصادی آن پروژه ارائه شود که جای این پیوستها در خطوط مترو از جمله خط 7 مترو خالی است.

مگر میشود یک بار خط، یک بار هواکش و یک بار پلهفرار را افتتاح کرد

رییس کمیته محیطزیس//ت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ابهامات و سواالت بسیاری در مورد خط 7 مترو وجود دارد، اظهار کرد: از جمله اینکه این خط با چند رام قطار راه افتاده و به چند رام قطار خواهد رس//ید؟ سرفاصله حرکت قطارها چند دقیقه است و به چند دقیقه خواهد رس//ید؟ استانداردهای ایمنی تا چهاندازه در آن رعایت شده؟ هزینه تمامشده آن تا این مرحله چقدر بوده و برای اینکه کامل شود، چقدر دیگر نیاز دارد و باقی مانده خطوط و ایستگاهها چه موقع به بهرهبرداری میرسند؟

حقانی با بیان اینکه خط 7 مترو بعد از س//الها انتظار س//رانجام به صورت ناقص افتتاح شده و بهرهبرداری از آن با تعاریفی که از یک خط متروی اس//تاندارد وج//ود دارد، انطباق چندانی ندارد، تصریح کرد: مگر میشود یک بار خط را افتتاح کرد، یک بار ایستگاهها، یک بار هواکش و یک بار پله فرار را؟

وی با تاکید بر اینکه در حالی که س//ایر خطوط مترو نیز فاقد قطار کافی است، چه اصراری داریم که یک خط را به صورت ناتمام با دو سه رام قطار و تنها س//ه ساعت فعالیت بهرهبرداری کنیم و بعد بگوییم این خط آزمایش//ی اس//ت، تصریح کرد: به این دلیل این خط، نصفه و نیمه افتتاح شده که آن را به نام خود تمام کنیم و هزینه تکمیل آن را بر عهده شهردار بعدی بگذاریم. خط7 متروبایدتعطیلشودچونامنیتمردمدرخطراست حقانی در پاس//خ به این پرس//ش که نظرش درب//اره اظهارات اخیر محسنهاشمی، مدیرعامل اسبق مترو مبنی بر لزوم تعطیل شدن خط 7 مترو گفت:هاشمی سابقه زیادی در صنعت متروسازی دارد و به نوعی پدر متروی تهران محسوب میشود و اگر میگویند این خط باید تعطیل شود چون امنیت مردم در خطر است، حتما حرف ایشان درست است و خط مذکور باید تعطیل شود.

رییس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه هدف از ساخت مترو ایمنی، سرعت و سهولت در جابهجایی شهروندان است، خاطرنشان کرد: اعالم اینکه در خط 7 متروی تهران 11برابر برج ایفل آرماتوربندی و 30 برابر برج میالد بتن ریزی شده، اساسا مقایسه این خط با برج ایفل چه دردی از مردم دوا میکند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.