راهاندازیمراکزدرماناعتیادکودکانخیابانی،بدسرپرستوبیسرپرست

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد س//ازمان بهزیستی کشور از گسترش مراکز درمان اعتیاد افراد زیر 18 س//ال در کشور خبر داد و گفت: برای درمان اعتیاد کودکان خیابانی عمدتا بدسرپرست و بیسرپرست که زیر 18 سال هستند، نیاز به مراکزی ویژه داریم تا بتوانیم مداخل//ه انجام دهیم، به همین دلیل به زودی مرکزی در استان البرز افتتاح خواهیم کرد و پس از آن یک مرکز در خراسان جنوبی و یک مرکز در تهران راهاندازی میشود.

مجید رضازاده درباره مراکز درمان اعتیاد افراد زیر 18 سال گفت: در استان سیستانوبلوچستان براساس مطالعاتی که انجام دادیم، طی دو سال گذشته در شهر زاهدان یک مرکز درمان اعتیاد زیر 81سال برای دختران و یک مرکز برای پسران راهاندازی شد. عمده گروه هدف این مراکز نیز کودکانی هستند که سرپرست ندارند یا سرپرستشان فاقد وجاهت قانونی برای نگهداری از این کودکان است.

وی در ادام//ه ضم//ن بیان اینکه ح//دود 110 تا 115 کودک زیر 18 س//ال دختر و پسر بهطور جداگانه در این دو مرکز زاهدان درمان ش//دند، گف//ت: این کودکان پس از طی مرحله س//مزدایی در بیمارستان، در مراکز درمان اعتیاد کودکان بهزیس//تی اس//تقرار پیدا کردند و خدمات روانشناسی و مددکاری برایشان انجام و مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی به آنها آموزش داده شد تا جایی که پس از این مراحل، کودکان دیگر دچار رفتار اعتیاد نبودند بلکه مانند یک کودک معمولی بیسرپرست و بدسرپرست بودند ک//ه مددکاران س//ازمان تالش کردن//د در صورت صالحیت خانواده، کودکان را به خانوادهها بازگردانند و در غیر این صورت به مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست سازمان ارجاع میشوند.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در ادامه عنوان کرد: پس از تجربه و مطالعات مرکز درمان اعتی//اد افراد زیر 18 س//ال در زاهدان فوای//د، هزینهها، اش//کاالت و مضرات طرح مش//خص و در نهایت قرار شد این طرح به صورت کش//وری اجرا ش//ود و بر این اساس به زودی مرکزی را در اس//تان البرز افتتاح خواهیم کرد و پس از آن یک مرکز در خراس//ان جنوبی و یک مرکز در تهران راهاندازی میشود.وی همچنین تاکید کرد این مراکز مربوط به کودکانی است که سرپرست موثری ندارند یا بیسرپرست و بدسرپرست هستند و گفت: اگر کودک زیر 81سال مثل دانشآموزانی که خانواده دارند و ممکن است سوءمصرف مواد داشته باشند، برای درمان مراجعه کنند، ترجیح میدهیم به همراه خانواده به مراکز سرپایی مراجعه کنند. این مراکز در حال حاضر وجود دارد و همه افراد در س//نین مختلف میتوانن//د به آن مراجعه کنند، در نتیجه کودکان هم میتوانند با خانوادههایشان به آن مراکز برای درمان سرپایی مراجعه کنند اما اگر قرار باشد کودکی در مرکز اقامتی نگهداری شود، نمیتواند در مراکز بزرگساالن بماند و حتما باید در مراکز افراد زیر 18 سال آنها را نگهداری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.