شناسایی 169 هزار کودک بازمانده از تحصیل درسیستانوبلوچستان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- مدیرکل آموزشوپرورش استان سیستانوبلوچستان گفت: از 169 هزار کودک بازمانده از تحصیل الزمالتعلیم شناسایی شده در استان، بیش از 110 هزار نفر جذب کالسهای درس شدهاند.

علیرضا نخعی با اش//اره به تصمیم مس//ووالن استانی برای ایجاد فرصت آموزش//ی برای همه بچههای اس//تان از شناسایی 169 هزار کودک بازمانده از تحصیل الزمالتعلیم در استان خبر داد.

مدیر کل آموزشوپرورش اس//تان سیستانوبلوچستان با اشاره به پدیده ترک تحصیل و عدم همراهی اولیا و خانوادهها به منظور فراگیری آموزش فرزندانش//ان از کودکان کار برای تامین معیشت خانوادهها سخن به میان آورد.

نخعییکیازمهمترینمشکالتوآسیبهایحاشیهشهررابازماندگان ازتحصیلدانستوخاطرنشانکرد:قریببههفتهزاربازماندهازتحصیل شناسنامهدار در حاشیه شهر زاهدان شناسایی شدهاند که تاکنون حدود چهار هزار نفر در کالس درس حضور یافتهاند.

وی از آمادگی دولت و دستگاه تعلیموتربیت استان برای پذیرش دانشآم//وزان در مدارس خبر داد و گف//ت: هیچ مانعی برای حضور بچهها در کالس درس وجود ندارد و حتی از افراد فاقد شناسنامه نیز با معرفی مراجع ذیربط ثبتنام به عمل میآید.

مدیرکل آموزشوپرورش اس//تان با اش//اره به طرح خرید خدمات آموزشی به عنوان تجربهای ماندگار در دولت تدبیر و امید اظهار کرد: طی س//ه سال گذشته مس//وولیت 762 مدرسه به مردم واگذار شده است، چراکه اعتقاد داریم هنگامی که مردم پای کار هستند موفقیت دوچندان میشود.

نخعی طرح خرید خدمات آموزشی را راهکاری کوتاهمدت و جانمایی پروژههای اس//تاندارد را راهکاری بلندمدت برای رفع موانع آموزشی حاشیه شهر عنوان کرد.

وی با اشاره به تخصیص ردیف خاص اعتباری از سوی دولت برای س//اخت مدارس در سیستانوبلوچستان از کلنگزنی و احداث شش پروژه بزرگ در حاشیه شهر زاهدان خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.