حال محیطزیست در کشور خوب نیست

Jahan e-Sanat - - News -

نماینده لنگرود در مجلس محیطزیست را یکی از ابرچالشهای کشور دانست و گفت: حال محیطزیست در کشور خوب نیست.

بهگزارشایسنا،مهردادالهوتیدربیستوسومیننشستتخصصیتوسعهبا موضوع »سیاستهای کلی محیطزیست و جایگاه آن در برنامه ششم توسعه« با بیان اینکه هفت ابرچالش کشور ما را تهدید میکند، گفت: یکی از این ابرچالشها محیطزیست است.الهوتی اضافه کرد: در کشور ساالنه پنج هزار نفر به صورت مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که از این تعداد دو هزار و 900 نفر مربوط به تهران و مابقی مربوط به سایر کالنشهرهای کشور میشود. بنابراین توجه به این مساله نیاز به عزم عمومی دارد.

نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به تصویب طرح »هوای پاک« در فروردین 69، خاطرنشان کرد: حق آبههای مربوط به تاالبها نیز، طی یک الیحه جدا در مجلس تصویب شد.وی بحث پسماند و مدیریت آن را در استان گیالن بسیار جدی دانست و عنوان کرد: مدیریت 200 تن پسماند نیازمند سرمایهگذاری حدود 200 میلیارد تومانی دولت اس//ت که عمال امکان چنین سرمایهگذاری وجود ندارد. بنابراین در قانون برنامه ششم بر هماهنگی دولت و بخشخصوصی تاکید شده است. در واقع نرخ تضمینی ساماندهی پسماند باید برای سرمایهگذار بخشخصوصی توجیه داشته باشد.

الهوتی خواستار توجه سازمان محیطزیست به توسعه کارخانههای تولید کود کمپوست و اجرای دقیق طرح تفکیک زباله از مبدا در استان شد و گفت: مردم گیالن به لحاظ فرهنگی پذیرای بسیاری از مسایل هستند لذا در مرحله اول باید حجم زبالهها را کم و پالستیک را حذف کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.