توضیح پلیس درباره صدای نامتعارف در حرم حضرت عبدالعظیم)ع(

Jahan e-Sanat - - News -

پلیس پایتخت با رد شایعاتی که به دنبال شنیده شدن صدایی نامتعارف در ضلع ش//رقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( منتشر شده بود، توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.

مرکز اطالعرسانی پلیس تهران بزرگ در خصوص شایعه تیراندازی در ضلعشرقیحرمحضرتعبدالعظیمحسنی)ع(،اعالمکرد:بهدنبالشنیده شدن صدایی در فاصله دور از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و در ضلع شرقی آن، شایعاتی مبنی بر تیراندازی در این محل پخش شد که با حضور سریع ماموران در محل، کذب بودن این شایعات مسجل شد.

پلیس پایتخت درباره منشأ صدای شنیده شده نیز اعالم کرد: پس از بررسی ماموران پلیس مشخص شد که این صدا ناشی از انفجار یک ترقه دستساز بوده و یک نوجوان 71ساله نیز به عنوان مظنون در این رابطه بازداشت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.