از فرار مالیاتی تا جدایی از رئال؛

Jahan e-Sanat - - News - تلكس منهای فوتبال

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در جلسه فوقالعادهاش سه بازیکن تیم ملی زیر 23 سال بانوان را از یک تا سه سال محروم کرد.

دومین دوره مس//ابقات والیبال قهرمانی زنان زیر 23 سال آسیا از 23 تا 31 اردیبهشتماه سالجاری به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار شد. تیم ملی زیر 23 سال بانوان ایران در این دوره از رقابتها با هدایت سیما صدیقی شرکت کرد و در نهایت موفق به کسب رتبه هشتم این رقابتها شد. عملکرد فنی سه بازیکن تیم ایران و ایجاد حاشیههای نامناسب برای تیم دلیل تشکیل نشست فوقالعاده کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بود و در نهایت آرای زیر برای این بازیکنان صادر شد:

ش//قایق ش//فیع از خردادماه سال 96 به مدت س//ه سال محروم از کلیه فعالیتهای رش//ته ورزشی والیبال، نگین شیرتری از خردادماه سال 96 به مدت دو سال محروم از کلیه فعالیتهای رشته ورزشی والیبال و مونا رمضانی از خردادماه س//ال 96 به مدت یک س//ال محروم از کلیه فعالیتهای رشته ورزشی والیبال.کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در حالی احکام محرومیت سه بازیکن بانوان زیر 23 سال را اعالم کرده که هیچ توضیحی در خصوص تخلفات نداده است.همه چیز از بازی ایران و چینتایپه در مسابقات والیبال بانوان زیر 23 سال آسیا شروع شد؛ زمانی که نگین شیرتری برای دیدار ایران با چینتایپه پاسخی به تلفنهای کادر فنی نداد و درست یک ساعت قبل از آغاز مسابقه همه چیز به هم ریخت.

نگین شیرتری، بانوی والیبالیست کشورمان که صبح قبل از مسابقه در تمرینات بدنس//ازی حضور داشت، زمانی که تیم ملی قصد داشت به سالن مسابقه برود، به درخواست سرمربی تیم بیاعتنایی کرد و اعالم شد وی به دلیل بیماری نمیتواند در این دیدار حضور داش//ته باشد؛ بیماری که باعث شد تیم ملی پاسور شماره یک خود را نداشته باشد و پاسور دوم تیم نیز در زمان بازی دچار آسیبدیدگی شد تا بحران بیش از گذشته یقه تیم را بگیرد. شنیدهها حاکی از این است زمانی که تیم ملی به هتل برمیگردد، نشانی از بیماری در چهره شیرتری نمیبینند و این موضوع مطرح میشود که وی به دلیل تمارض حاضر به بازی نشده است.بعد از بازگشت تیم ملی به ایران، سیما صدیقی که هدایت بانوان را برعهده داشت، گزارشات خود را در این خصوص به فدراسیون ارائه کرد و در نهایت نیز روز گذشته کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بدون اشاره به تخلفات سه بازیکن، احکامی را صادر کرد که در نگاه هر خوانندهای سنگین به نظر میرسید.نکته دیگر محرومیت شقایق شفیع و مونا رمضانی است. این دو بازیکن در جریان مسابقات به دالیل شخصی با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند و همین امر باعث محرومیت آنها شده است.این احکام در حالی از نظر خیلیها سنگین اعالم شده که در جریان اتفاقات والیبال بانوان نبودهاند در حالی که اگر از سوی کمیته انضباطی توضیحی در خصوص حاشیههای نامناسب ارائه میشد، احکام سنگین به نظر نمیرسید. اندی ماری: هدفم قهرمانی در ویمبلدون است اخراج اشتلیکه از تیم ملی کره جنوبی شکست راجر فدرر در دور اول مسابقات تنیس اشتوتگارت روزبه چشمی با استقالل دوساله بست ونگر به دنبال جذب لمینا اخراج مصر از مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان آغاز هفدهمین دوره لیگ برتر فوتبال از 5 مردادماه کاوه رضایی از استقالل جدا شد بنگر در راه سیاهجامگان قهرمانی زودهنگام فرنگیکاران جوان ایران در آسیا

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

روزنامه آبوال در صفحه اول دیروز خود مدعی شد که کریستیانو رونالدو قصد دارد اسپانیا را ترک کند. رونالدو از اتهامات دفتر دادستان مادرید که او را 14/7هب میلیون یورو فرار مالیاتی متهم کرده به شدت عصبانی است. طبق ادعای آبوال، تصمیم او برای جدایی گرفته شده و این پیام به فلورنتینو پرز، ریاست باشگاه نیز ابالغ شده است.

به گزارش سایت روزنامهSA، اگر این خبر آبوال صحت داشته باشد، یک زمینلرزه واقعی در نقل و انتقاالت تابس//تانی به وقوع خواهد پیوس//ت. روزنامه لوسو پرتغال هم گزارش داد، مهاجم رئالمادرید از اتهاماتی که در مورد فرار مالیاتی به وی وارد ش//ده، بس//یار خشمگین است و به همین دلیل عزمی راسخ برای ترک سانتیاگوبرنابئو پیدا کرده است.

او حاال در شرایط خاص و پیچیدهای قرار گرفته است؛ شرایطی که میتواند پایان راه او را در رئالمادرید بسیار زودتر از موعدی که خودش در نظر دارد برساند، چراکه میزان حکم ابالغ شده بسیار سنگین است و حتی میتواند او را راهی زندان کند.

پرونده فرار مالیاتی لیونل مسی با حکم 21 ماه زندان روبهرو شد، اما مساله رونالدو کمی پیچیدهتر است، چراکه مبلغ فرار مالیاتی وی بسیار سنگینتر است و قطعا با حکم 24 ماه حبس روبهرو خواهد شد و طبق قانون اسپانیا در چنین شرایطی نمیتوان میزان جریمه و حبس زیر دو سال را خرید و او راهی زندان خواهد شد.

ستاره پرتغالی سال9002 به رئالمادرید پیوسته و طبق ادعای دادستانی، متهم است که در چهار فصل از پرداخت مالیات کامل امتناع کرده است. طبق این ادعا، او با تاسیس شرکتی در بریتیش ویرجینیا آیلند سعی داشته فرار مالیاتی انجام دهد، اما رونالدو تمامی این اتهامات را بیپایه و اساس میداند.

در صورت اثبات این موضوع در دادگاه، ممکن است رونالدو راهی زندان شود. با توجه به اینکه مقدار فرار مالیاتی اعالم شده بیش از لیونل مسی است، در قیاس با حکم 21 ماه زندان که برای مسی بریده شد، قطعا حکم رونالدو بیش از دو سال خواهد بود و در صورتی که حکم بیش از 24 ماه باشد، او باید آن را اجرا کند که همین موضوع میتواند فوتبال او را به پایان برساند.

رئالمادرید حمایت تمامقد خود را با انتش//ار بیانیهای در حمایت از رونالدو پس از اتهامات اخیر مطرح کرده و نس//بت به بیگناهی او ابراز اطمینان کرده است. در متن بیانیه آمده: از وقتی که رونالدو از سال 2009 به رئال آمده، تمام مالیاتهایی که باید را پرداخت کرده است.

اخی//را آبوال گزارش داده که رئال پیش//نهادات 180 میلیون//ی برای فروش رونالدو دریافت کرده است. یونایتد، پاریسنژرمن و چند تیم چینی از مشتریان ستاره پرتغالی خواهند بود. خبری که حاکی از قصد کریستیانو رونالدو برای ترک رئالمادرید و اسپانیا بود، فورا باش//گاه را حیرتزده کرده اس//ت و مدیران باشگاه در تالش هستند تا ستاره پرتغالی را آرام کنند.

در گفتوگو با کس//انی که در راس مدیریت باش//گاه قرار دارند، رونالدو دلخوری و عصبانیت خود را از نحوه رفتار دادستانی اسپانیا و اتهام فرار مالیاتی ابراز کرده است. بعد از ادعای آبوال، حاال روزنامه اسپانیایی مارکا نیز صحت این ادعا را تایید میکند.

او در حال حاضر تصمیم خود را گرفته اس//ت، اما کس//انی که در س//انتیاگوبرنابئو مدیریت میکنند انتظار دارند که زمان و عملکرد و رویه باشگاه در این پرونده، خلق و خوی ستاره پرتغالی را آرام خواهد کرد و اطمینان دارند وی تجدیدنظر میکند. مساله دیگری که روشن است، مثل موارد دیگر، رئالمادرید هیچ بازیکنی را برخالف میل خود حفظ نخواهد کرد. رئالمادرید سعی میکند از ایجاد هرگونه تنش و تشنج در جو تیم جلوگیری کند و اولین کاری که آنها کردند، اعالم حمایت از ستاره پرتغالی، در کمتر از 24 ساعت پس از اعالم شکایت دادستانی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.