شروع جام جهانی کوچک در روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

پیکارهای جام کنفدراسیونها در روسیه از امروز آغاز میش//ود که در مصاف نخس//ت میزب//ان برابر نیوزیلند خواهد ایستاد.

سوت آغاز رقابتهای جام فوتبال کنفدراسیونها از امروز به صدا درمیآید. شش تیم قهرمان قارههای جهان به همراه روس//یه، میزب//ان و آلمان، قهرمان جامجهان//ی 2014 برزیل در ش//هرهای مختلف به میدان میروند تا تکلیف این مسابقات را که به مینی جام جهانی یا ورلدکاپ کوچک معروف اس//ت، یک سال قبل از شروع رقابتهای 2018 مشخص کنند. در این دوره روس//یه، نیوزیلند،پرتغال و مکزیک در گروه یک و شیلی، استرالیا، آلمان و کامرون در گروه دو حضور دارند.

روسیهکهمیزبانجام7102 کنفدراسیونهاست،در جمع مدعیان قرار ندارد. ملیپوشان روسیه در دو جام جهان//ی 2006 و 2010 غایب بودند و در جام 2014 برزی//ل نیز در همان مرحله گروهی مس//ابقات را وداع گفتند. تیم روسیه در سطح مسابقات قهرمانی اروپا در سالهای2102و6102نیزعملکردضعیفیازخودبه نمایش گذاشت. سطح انتظارات فوتبالدوستان روسیه از تیم ملی این کشور چندان باال نیست.

در حالی که در آلمان بحثهای فراوانی در مورد اهمیت و سود جام کنفدراسیونها جریان دارد، تیم ملی نیوزیلند از فرصتی نادر برای حضور در تورنمنتی جهانی بسیار خشنود است. ملیپوشان نیوزیلند که قهرمان اقیانوسیه هستند، این شانس را دارند که در چارچوب جام کنفدراس//یونها خود را در مصاف با تیمهایی قوی محک بزنند.

تیم مل//ی پرتغال که به عن//وان قهرمان فوتبال اروپا در جام کنفدراسیونها شرکت میکند، تقریبا تمامی بازیکنان اصلی و س//تارگان خود را به همراه دارد. ش//اگردان فرناندو سانتوس، سرمربی پرتغال از مدعیان بزرگ کسب قهرمانی جام کنفدراسیونها در روسیه محسوب میشوند. نخستین حریف پرتغال در این مسابقات تیم قدرتمند مکزیک خواهد بود.

تیم ملی فوتبال مکزیک قهرمان آمریکای شمالی و مرکزی و منطقه کاراییب است و به ویژه از لحاظ تهاجمی چهرههایی باتجربه و توانمند در اختیار دارد، از جمله گیلرمو اوچوآ )دروازهبان(، ایروینگ لورنزو و کارلوس وال. مکزیک در حال حاضر در ردهبندی فیفا در رتبه 17 قرار دارد و تا کنون 15 بار در دور نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال حضور داشته است.

تیم ملی فوتبال آلمان که عنوان قهرمانی جهان را یدک میکشد، مدعی شماره یک در پیکارهای جام کنفدراسیونها در روسیه محسوب میشود. آلمان در این جام در گروه B در کنار تیمهای ملی اس//ترالیا، ش//یلی و کام//رون قرار دارد. البته اکثر س//تارگان و مهرههای اصلی تیم ملی فوتبال آلمان در پیکارهای جام کنفدراسیونها حضور ندارند.

تیم ملی فوتبال ش//یلی در سالهای اخیر خوش درخش//یده و در ح//ال حاض//ر نی//ز در رتبه چهارم ردهبندی فیفا قرار دارد. ش//یلی در سالهای 2015 و 2016 ب//ه قهرمانی آمریکای جنوبی دس//ت یافت و ب//ه عن//وان نماینده ای//ن قاره در مس//ابقات جام کنفدراسیونها حضور دارد. ملیپوشان شیلی نه تنها از قابلیتهای تکنیکی و تاکتیکی خوبی برخوردارند، بلکه به دوندگی و جنگندگی نیز شهرت دارند.

ش//یرهای کامرون اگرچه به عنوان قهرمان فوتبال آفریقا در مسابقات جام کنفدراسیونها شرکت دارند، در دهههایگذشتهحضورپررنگتروموفقیتهایبیشتری در صحنه بینالمللی داشتهاند. تیم ملی کامرون در حال حاضر در رتبه 32 ردهبندی فیفاس//ت. اکثر بازیکنان این تیم در لیگهای فرانسه و بلژیک و شماری نیز در لیگهای شرق و جنوب شرقی اروپا بازی میکنند. تعویضچهارمدروقتهایاضافه تعوی//ض چه//ارم در وقته//ای اضاف//ه ج//ام کنفدراس//یونهای 2017 روسیه آزمایش میشود. مدیر توسعه فنی فیفا در نشست خبری درباره تغییر در نحوه بازیهای جام کنفدراسیونها صحبت کرد. او گفت: این بازیها بهترین زمان برای امتحان تعویض چهارم در وقتهای اضافه است.

فان باستن درباره تغییرات دیگر این رقابتها اظهار کرد: اغلب برای نیمه اول یک دقیقه و برای نیمه دوم سه دقیقه وقت اضافه تعیین میشود اما برخی اتفاقات باعث تلف شدن زمان زیادی میشوند.

ش//ادیهای پس از گل از جمله آنهاس//ت. فیفا به داوران دس//تور داده اس//ت زمانهای تلفشده را کام//ل در نظر بگیرند.مدیر توس//عه فنی فیفا افزود: دروازهبانه//ا تنها میتوانند ش//ش ثانیه توپ را در اختیار داشته باشند و بیش از آن باید با اخطار یا تذکر داوران روبهرو شوند. فانباستن که میخواهد قانون آفس//اید برداشته شود در این باره گفت: این موضوع به زمان نیاز دارد و اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.