15

Jahan e-Sanat - - News -

آبیدال:امباپه021 میلیوننمیارزد! اریک آبیدال معتقد است جوان با استعداد موناکو به اندازه رقمی که این روزها به او نس//بت میدهند ارزش ندارد. مدافع اس//بق تیم فوتبال بارسلونا که ملیتی فرانسوی دارد، معتقد است کیلیان امباپه، بازیکن موناکو که این روزها مشتریان زیادی پیدا کرده 120 میلیون پوند نمیارزد و همچنین گفته عثمانه دمبله، دیگر جوان فرانس//وی، برای ترکیب بارس//لونا مناسب اس//ت.آبیدال در گفتوگو با کادناسر گفت: امباپه بازیکن خوبی است اما قیمتش 120 میلیون پوند نیست. هنوز هم معتقدم او میخواهد در موناکو بماند و سعی میکند سطح بازیاش را بیشتر در این تیم ثابت کند. او باید تصمیم بگیرد و برای تصمیمگی//ری باید به دقایق بازی هم فکر کند چون امس//ال س//ال جامجهانی است. وقتی 100 میلیون پوند برای یک بازیکن مثل پوگبا میپردازی، مش//خص است که باید برای بازیکنی که استعداد دارد و آیندهدار است 200 میلیون بدهی و این رقمها ارزش اصلی بازیکنان را مش//خص نمیکنند. اینجا در بارسا چه قیمتی برای نیمار و لیونل مسی پرداخت شده است؟ یوونتوس- کاستا در مسیر مذاکره مکس آلگری، س//رمربی یوونتوس مذاکرات برای جذب داگالس کاس//تا از بایرن را تایید کرد. کاستای 26 ساله در فصلی که گذشت آنطور که میخواس//ت در ترکیب اصلی باواریاییها قرار نگرفت و به همین دلیل اعتراف کرده به خروج از آلیانتس آرهنا فکر میکند. مدتی است گزارش میشود یوونتوس با پیشنهادی در حدود 45 میلیون یورو درصدد خرید کاستاست و آلگری هم این موضوع را تایید کرد.آلگری در این باره گفت: داگالس کاستا یکی از بازیکنانی است که میخواهیم و بازیکنی بسیار خوب است. میدانم وقتی از تعطیالت برگردم باشگاه بازیکنانی خریده که میتوانند ترکیب تیم را تقویت کنند چراکه تیم ما اکنون به سطح باالیی رسیده است و تنها چند بازیکن هستند که میتوانند نیازهای ما را برطرف کنند. ما باید بازیکنانی پیدا کنیم که نیاز ما را در بخشهایی که ضعف داریم برطرف کنند. پیشنهاد03 میلیونیوروییرئالبرایخریددوناروما بنا بر گزارشها رئالمادرید برای جذب جیانلوئیجی دوناروما، دروازهبان جداییطلب میالن، 30 میلیون یورو پیشنهاد کرده است.

رئالمادرید به صورت مکرر با مینو رایوال، مدیر برنامههای دوناروما در تماس و آماده ارائه اولین پیشنهاد رسمی خود برای جذب دروازهبان 18 ساله ایتالیایی است.گفته میشود به زودی توافقی میان طرفین صورت خواهد گرفت و با توجه به اینکه تنها یک سال از قرارداد دوناروما با میالن باقی مانده، 30 میلیون یورو پیشنهاد مناسبی به نظر میرسد که رد کردن آن نیز بعید است. با این حال، تیمهای پاریسن ژرمن و یوونتوس نیز هنوز از خرید دوناروما ناامید نشدهاند. منچستریونایتدآمادهفروشاسمالینگ اسمالینگ نزدیک درهای خروجی اولدترافورد قرار دارد. با حضور ویکتور لیندلوف در منچستریونایتد، حاال مورینیو در مرکز خط دفاع، بایی، اس//مالینگ، جونز و لیندلوف را دارد و البته روخو و بلیند هم توانایی بازی در این پست را دارند، در چنین شرایطی سرمربی پرتغالی یونایتد در نظر دارد یکی از بازیکنان خط دفاعش را به فروش برساند و به نظر میرسد آن بازیکن، اسمالینگ مدافع 27 ساله شیاطین سرخ است.ایندیپندنت نوشته است منچستریونایتد این آمادگی را دارد تا در تابستان ،2017 کریس اسمالینگ را به فروش برساند. اگرچه مورینیو هنوز به طور صریح اعالم نکرده که این بازیکن در برنامههایش برای فصل بعد جایی ندارد ولی به نظر میرس//د بعد از عملکرد نه چندان خوب اسمالینگ در فصل 2017-2016 و انتقادهای مورینیو از وی، به فروش خواهد رسید.

باشگاههای زیادی تمایل به جذب اسمالینگ دارند ولی گفته میشود شانس اورتون، نیوکاسل و وستهام یونایتد بیش از سایرین است. اسمالینگ هنوز دو سال دیگر با شیاطین سرخ قرارداد دارد. پخشمستقیمتلویزیونی،امروز جام کنفدراسیونها، روسیه- نیوزیلند 19:30 شبکه ورزش لیگ جهانی والیبال، لهستان- ایران 22:55 شبکه ورزش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.