شروع بد در لهستان

Jahan e-Sanat - - News -

تیمملی والیبال ایران در نخس//تین مسابقه هفته سوم لیگ جهانی به مصاف آمریکا، دارنده مدال برنز المپیک 2016 ریو رفت و مغلوب این تیم شد. هفته سوم لیگ جهانی والیبال در سطح یک از ساعت 19:55 پنجشنبه گذشته با دیدار ایران و آمریکا در لهستان آغاز شد. ملیپوشان والیبال ایران در این دیدار که هفتمین جدال دو تیم در تاریخ لیگ جهانی بود، سه بر صفر و با امتیازهای 25 بر ‪25 71،‬ بر22 و03 بر82 مغلوبآمریکاشدندتادرنخستیندیدارهفتهسوملیگجهانی امتیازی کسب نکنند. تیمملی والیبال آمریکا با کسب این پیروزی تعداد بردهایش با ایران برابر شد اما به دلیل امتیاز بیشتر 10) امتیاز( در جدول ردهبندی باالتر از ایران قرار گرفت.سعید معروف، سیدمحمد موسوي، مسعود غالمي، امیر غفور، فرهاد قائمي و میالد عباديپور ترکیب شروعکننده تیم ایران برابر آمریکا بودند که مهدی مرندي براي دریافت و مصطفی حیدري نیز براي توپگیري آنان را همراهی کردند. ایگور کوالکوویچ در ستهای مختلف این مسابقه از فرهاد سالافزون، علی شفیعی، مجتبی میرزاجانپور، فرهاد نظریافشار و رضا قرا نیز استفاده کرد که جایگزین ترکیب شروعکننده تیم ایران شدند. تیمملی والیبال آمریکا نیز این مسابقه را با ترکیب تیلور ساندر، جفری جندریک، میکا کریستنسون، بنجامین پتچ، توری دفالکو، دیوید اسمیت و اریک شوجی آغاز کرد.سالن هاال اسپورتووا اسپودک با ظرفیت 11 هزار نفر میزبان مسابقه ایران و آمریکا بود اما صندلیهای زیادی در این سالن خالی بود. تعدادی از ایرانیان مقیم لهستان نیز خود را به سالن مسابقه رساندند و تیم ایران را در مدت این مسابقه تشویق کردند.تیمملی والیبال ایران امروز در هشتمین مسابقه خود در دور مقدماتی لیگ جهانی سال 2017 از ساعت 22 و 55 دقیقه به مصاف لهستان میزبان میرود که این مسابقه در شهر لودز لهستان برگزار میشود. پیروزیقاطعانهروسیه تیمملی والیبال روس//یه مقابل دیدگان هواداران لهستان به بردی قاطعانه دس//ت یافت. هفته س//وم رقابتهای لیگ جهانی والیبال ب//ا برگزاری دیدار تیمهای ملی والیبال لهستان و روسیه پی گرفته شد که در پایان تیم روسیه پیروزی س//ه بر صفر را در زمین حریف رقم زد.در این بازی روس//یه به ترتیب با امتیازات 25 بر ‪25 22،‬ بر 17 و 25 بر 21 پیروز ش//د. ماکس//یم ژیگالوف از روس//یه با کسب 16 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را کسب کرد. بارتوژ کورک ستاره تیمملی لهستان در ست نخست این بازی به میدان رفت اما کاری از پیش نبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.