بهعنوان توریست به روسیه نمیرویم

Jahan e-Sanat - - News - توپ و تور

سرمربی ایران در گفتوگو با ساکرنت تاکید کرد ایران به عنوان توریست به جام جهانی نخواهد رفت.تیم ملی فوتبال ایران موفق شده برای پنجمینبار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. کارلوس کیروش چند روز بعد از این صعود تاریخی در گفتوگو با ساکرنت، گفت: جو ورزشگاه در شب بازی با ازبکستان فوقالعاده عالی بود. تالش کردیم تا فقط به جام جهانی فکر نکنیم. فقط میخواستیم روی بازی با ازبکستان تمرکز کنیم و بازی را ببریم و سه امتیاز این بازی را کسب کنیم. شکی نبود که تیم ملی فوتبال ایران بهترین تیم زمین بود و فقط میخواستیم پیروز این مسابقه شویم.سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اضافه کرد: باید صادقانه این را بگویم که دو رقابت در آسیا وجود دارد؛ یکی بحث آماری است و دیگری بازیهای بین تیمها. از نظر آماری نشان داده شده است که تیم ملی فوتبال ایران تیم اول آسیاست و شکی در این باره نیست. هنوز شکست نخوردهایم و دروازهمان باز نشده است، ولی در مجموع از سطح بینالمللی عقب هستیم. معتقدم کره و ژاپن یک قدم از ما جلوتر هستند. آنها تجربیات بیشتری در فوتبال دارند و به همین خاطر به استانداردهای روز اروپا نزدیکتر هستند. این فاصله چیزی است که باید در مراحل آمادهسازی آن را کم کنیم. آمادگی، اصلی برای تیم ملی است. یک سال پیشروی ما تا جام جهانی است. در گذشته برای برپایی اردوهای تمرینی و بازیهای دوستانه مشکل داشتیم و با حسرت تیمهای آسیایی که با تیمهای بزرگ بازی میکردند را میدیدیم. با این حال برای صعود مصمم بودیم و به هدفمان نیز رسیدیم. توضیح ما برای دنیا س//خت اس//ت چون خیلی سخت به دنبال بازی دوستانه و اردوهای تمرینی هستیم.کارلوس کیروش همچنین ادامه داد: در ایران تیمی ساختیم که 26 بازیکن آماده دارد و حتی بیش از اینها. من سه دروازهبان خوب دارم، سه مدافع خوب هم در اختیار دارم و همین طور بگیرید تا پایان. در جام جهانی بعدی بازی به بازی میتوانم به بازیکنانم استراحت بدهم تا آنها را سرحال داشته باشم. بازیکنان خیلی خوبی در تیم ملی فوتبال ایران داریم. هیچ وقت در طول زندگیام ندیدهام که بازیکنان اینقدر برای تیم فداکاری کنند.سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: هدف و آرزوی من این اس//ت که به دور حذفی جام جهانی روس//یه برسیم و ب//رای این منظور نیز تالش خواهیم کرد. به هیچوجه نباید از حضور در مرحله گروهی راضی باشیم. باید جاهطلب باشیم و بزرگ فکر کنیم. به عنوان توریست به روسیه گام نخواهیم گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.