درگذشتاستادجليلشهناز

Jahan e-Sanat - - News -

جليل شهناز، در سال 1300 در اصفهان به دنيا آمد. تقريبا همه اعضای خانواده وی با موس//يقی آش//نايی داشتند و در رشتههای مختلف هنر از جمله تار، سهتار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسيدند. پدرش شعبانخان عالقه وافری به موس//يقی اصيل ايرانی داش//ت و عالوه بر تار که ساز اختصاصی او بود، سهتار و سنتور هم مینواخت. عموی او غالمرضا سارنج هم از نوازندگان کمانچه بود. جليل شهناز از کودکی به موسيقی عالقهمند شد و نواختن تار را نزد عبدالحسين شهنازی و برادر بزرگ خود حس//ين شهناز که به خوبی ساز مینواخت، آغاز کرد. پش//تكار زياد و اس//تعداد شگرف جليل به حدی بود که در س//نين جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد. در کتاب »موسيقيدانان ايرانی« نوشته پژمان اکبرزاده آمده است: »شهناز نوازندگی در راديو اصفهان را از سال 1328 آغاز کرد و در سال 1336 به دعوت س//ازمان راديو به ته//ران آمد و در برنامههای گوناگونی مانند گلها، ارکستر حسين ياحقی ...و به عنوان تكنواز و همنواز به فعاليت پرداخت. وی همچنين در گروه »ياران ثالث« )همراه با تاج اصفهانی و حسن کسايی( و گروه »اساتيد موسيقی ايران« کنس//رتهای بس//ياری را در داخل و خارج از ايران اجرا کرد. ش//هناز در برنامههای جشن هنر شيراز نيز حضوری فعال داشت.« اين نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندان واالی کشور از جمله فرامرز پايور، حبيباهلل بديعی، پرويز ياحقی، همايون خرم، علی تجويدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، اميرناصر افتتاح،جهانگيرملک،اسداهللملک،حسنکسائی،محمدموسوی، تاج اصفهانی، اديب خوانساری، محمودی خوانساری، عبدالوهاب ش//هيدی، اکبر گلپايگانی، حس//ين خواجهاميری و محمدرضا شجريانهمكاریداشتهاست.ویدردهه0631همراهبافرامرز پايور )س//نتور(، علیاصغر بهاری )کمانچه(، محمد اسماعيلی )تنبک( و محمد موسوی )نی( »گروه اساتيد« را تشكيل داد و با اين گروه، مسافرتهای متعددی به کشورهای اروپايی، آسيايی و آمريكا داشت. وی در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسيقی برگزيده شد. همچنين 27 تير سال ،1383 مدرک درجه يک هنری )معادل دکترا( برای تجليل از يک عمر فعاليت هنری به جليل ش//هناز اهدا شد. در س//ال ،1387 محمدرضا شجريان، گروهی که با آن کار میکرد را به افتخار جليل شهناز، گروه شهناز نام گذاشت. جليل شهناز، عالوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی اوست، با نواختن ويولن، سنتور و تنبک نيز آشنايی دارد. معروف است که او در شيوه نوازندگی میتواند با ساز خود عالوه بر نواختن، آواز هم بخواند. جليل شهناز 27 خرداد 1392 به علت کهولت سن در تهران درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.