آمریکا مجموعه اسناد کودتای 28 مرداد را منتشرکرد

Jahan e-Sanat - - News -

کودتای82 مرداديكیازبحثبرانگيزترينوقايعتاريخمعاصر ايران اس//ت و صفبندیهای سياس//ی جدی ميان طيفهای مختلف درباره آن وج//ود دارد.وزارت امور خارجه آمريكا برای نخس//تين بار کتاب اس//ناد مرتبط با کودتای 28 مرداد که به سرنگونی دولت محمد مصدق منجر شد را منتشر کرده است.

ايناسنادبهوقايعسالهای4591-1591 ميالدیمیپردازد و حوادث قبل از کودتا، عمليات سرنگون کردن مصدق و نيز وقايع پس از آن را دربر میگيرد.وزارت خارجه آمريكا در سال گذشته ميالدی- در دوران رياستجمهوری باراک اوباما و تصدی جان کری بر اين وزارتخانه- اجازه انتشار کتاب اسناد کودتای ايران را ندادهبود.وزارتامورخارجهآمريكادرسال9891 ميالدیکتاب اس//ناد مربوط به روابط ايران و دولت دوايت آيزنهاور را منتشر کرد که اسناد کودتا در آن گنجانده نشد. آن اقدام بحثبرانگيز اعتراضات زيادی را در پی داشت.به همين علت در سال 1992 کنگ//ره آمري//كا، وزارت امور خارجه را موظ//ف کرد که تاريخ ديپلماسی اياالت متحده را بهطور »جامع، دقيق و قابل اعتماد« چاپکند.وزارتامورخارجههمچنينپذيرفتکهنسخهتكميل شده روابط ايران و آمريكا در دهه 1950 ميالدی را چاپ کند که سرانجام روز پنجشنبه 15) ژوئن( چاپ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.