بازرس ویژه مداخله روسیه در انتخابات آمریکا وارد میدان شد

Jahan e-Sanat - - News -

دویچه وله- دادس//تان ويژه مشغول تحقيق درباره تالش احتمالي دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا براي کارشكني در مس//ير عدالت است.روزنامه واشنگتنپست گزارش ميدهد که رابرت مولر، دادستان ويژه مشغول تحقيق درباره تالش احتمالي دونالدترامپ،رييسجمهورآمريكابرايکارشكنيدرمسيرعدالت است. اين روزنامه به نقل از مقامهايي که از آنها نام نبرد، نوشت که سه مدير ارشد سازمانهاي اطالعاتي قبول کردهاند که مولر با آنها مصاحبه کند. وکيل ترامپ گفت که درز اطالعات مربوط به تحقيقات به اين روزنامه زننده است.واشنگتنپست چهارشنبه گذشته تصميم مولر براي تحقيق رفتار شخص رييسجمهور را نقطه عطفي بزرگ در تحقيقات توصيف کرد؛ تحقيقاتي که تا اين اواخر بر دخالت روسيه متمرکز بود.اين روزنامه به نقل از مقامهايي کهبهشرطفاشنشدننامشانصحبتميکردند،نوشتکهدانيل کوتس، مدير سازمان اطالعات ملي، مايک راجرز سرپرست آژانس امنيت ملي )اناساي( و ريچارد لجت که تا دوره اخير معاون راجرز بود، قبول کردهاند مولر با آنها مصاحبه کند. اين روزنامه نوشت که اينمصاحبههاممكناستهمينهفتهانجامشود.رييسجمهور اي//االت متحده آمريكا در اولين واکنش به ادعاها درباره تحقيق دادستان ويژه از تالشهاي احتمالي او براي کارشكني در مسير عدالت در پرونده دخالت روسيه در انتخابات آمريكا، آن را ساختگي ناميد. آقاي ترامپ در توئيتر خود نوش//ت واشنگتنپست هيچ مدرکي براي اين ادعا ندارد. وکيل ترامپ هم با خشم به گزارش واشنگتنپست واکنش نشان داد.متحدان ترامپ پيشتر در طول اين هفته به رسانههاي آمريكا گفته بودند رييسجمهور آمريكا در فكر اخراج رابرت مولر است اما دومين مقام عاليرتبه وزارت دادگستري آمريكا سهشنبه گذشته به کنگره اين کشور اطمينان داده بود که بازرس ويژه براي انجام ماموريت خود استقالل کامل دارد و برنامهاي براي اخراج او در جريان نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.