تاسيسدانشگاهآزاداسالمي

Jahan e-Sanat - - News -

ايده تاس//يس دانش//گاه آزاد اس//المي ابتدا در جامعه اسالمي دانشگاهيان مطرح شد و به دنبال آنآقايهاشميرفسنجاني،رييس وقت مجلس ش//وراي اسالمي با طرح اين مطلب در شوراي اقتصاد، نظر مساعد شورا را تامين کرد. اين مساله با حضرت امام خميني)ره( نيز مطرح شد و معظمله از اين پيشنهاد استقبال و مبلغي را به اين منظور اهدا کردند. پس از تدوين اساسنامه مقدماتي دانشگاه آزاد اسالمي،آقايهاشميرفسنجانيدرآخرينجمعهارديبهشتسال 1361 موجوديت اين دانشگاه را اعالم کرد. سرانجام دانشگاه آزاد اسالمي در 27 خرداد 1361 به طور رسمي تاسيس شد و پس از گذراندن مراحل مقدماتي، آماده پذيرش دانشجو در اواخر آن سال شد. بدين ترتيب که در اسفندماه ،1361 اولين آزمون دانشگاه آزاد اسالمي در 10 شهر کشور و با حضور 30 هزار شرکتکننده برگزار شد که از اين ميان، سه هزار نفر انتخاب و مشغول تحصيل شدند. اساسنامه مصوب سال 1361 تا ديماه 1364 به تنهايي مبناي کار و حرکت دانشگاه بود ولي بعدها اساسنامه جديدي با عنوان قانون تاييد رشتههاي دانشگاه آزاد اسالمي در دهم تيرماه 1369 به تصويب هيات وزيران رس//يد که به موجب آن، نحوه همكاري استادان و محققان دانشگاهها و پژوهشگاههاي دولتي با اين دانشگاه و همچنين طرز استفاده دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي از آزمايشگاهها، بيمارستانها، کتابخانهها و کارگاهها و فضاي آموزشي موسسات آموزش عالي دولتي مشخص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.