بازگرداندن مالیات کاال برای جذب گردشگر

Jahan e-Sanat - - News -

نخس//توزير روسيه از راهاندازی سيستم بازگرداندن ماليات برای گردش//گران خارجی خبر داد.به گزارش ايسنا، ديميتری مدودف گفت: سيس//تم »تكس فری« )خريد بدون ماليات( از اول اکتبر امس//ال در روسيه فعال میشود و براساس آن، تمام مسافران خارجی که کشور ما را ترک کنند، در صورت خريدن کاال در روسيه، ماليات دريافتشده به آنها بازگردانده میشود.او ادامه داد: اين رقم، 18 درصد قيمت کاالی خريداریشده است که در مرزهای خروجی به مسافران خارجی برگردانده میشود. نخس//توزير روسيه افزود: سيس//تم »تكس فری« شامل اتباع کشورهای عضو اتحاديه اقتصادی اوراسيا نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.