لیستبازیگراننمایشحمیدرضانعیمیکاملشد

Jahan e-Sanat - - News -

کتانه افش//ارینژاد در نمايش »شرق دور، شرق نزديک« به کارگردانی حميدرضا نعيمی به ايفای نقش میپردازد.

پيش از اين حضور حامد بهداد، بهناز نازی، کامبيز امينی، محسن گودرزی، مرجان فريقی و بهار نوحيان به عنوان بازيگر در اين نمايش قطعی شده بود و با اضافه شدن کتانه افشارینژاد، ليست بازيگران اين نمايش تكميل شد.

مت//ن اين نمايش را حميدرضا نعيمی ب//ه نگارش درآورده است.

»ش//رق دور، شرق نزديک«، تابستان امسال در تماشاخانه ايرانشهر، سالن استاد سمندريان روی صحنه خواهد رفت .

ديگ//ر عوامل اين نماي//ش عبارتند از: ط//راح صحنه: رضا مهدي//زاده، طراح لباس: ادنا زينلي//ان، طراح نور: رضا حيدری، طراح صدا: فرش//اد جوان، طراح گري//م: ماريا حاجیها، طراح حرکت: محسن گودرزی، طراح پوستر و بروشور: کاميار لبافان، موس//يقی: عليرضا عبدالكريمی، عكاس: امير خدامی، مشاور کارگردان: شهاب مجدی، دستيار کارگردان و برنامهريز: عماد عبودزاده، مدير و منشی صحنه: شيدا منوچهری نائينی، مدير اجرايی: محمدنژاد، مدير توليد: علی اسدی، مجری طرح: نشاط پورفراهانی، مشاور رسانهای: آيدا اورنگ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.