هفته آخر افتتاح میکردی!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعف/ری- چند روز پيش جناب قاليباف در آخري//ن نطق انتخاباتی خود بعد از انتخابات، کلی ب//ه دولت حرفهای بد زد، بينش هم چند تا ايستگاه مترو را افتتاح کرد! حاال يكیيكی ايستگاههای متروی افتتاح شده دارند زير فشار رسانهها و عكسهای درز کرده تعطيل واجب میشوند! راه به راه دارد از ايستگاههای مترو عكس میآيد که آماده نيستند و زيرساختشان راه نيفتاده و هنوز که هنوز است کارگران دارند زحمت میکشند برای جوش دادن و کندن و رنگ زدن! خب چه اصراری بود. شما که هنوز يک ماه ديگر شهردار بودی. میگذاشتی هفته آخر افتتاح میکردی! االن شايعه شده يكی از ايستگاهها اصال مترويش راه نيفتاده. همان اول خط تاکسی میگيری از داخل تونل تردد میکنی تا برسی به ايستگاه مترودار!

نتيجه اخالقی: استاد! برای افتتاح کردن هميشه وقت هست. برای گير دادن به دولت هم همچنين!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.