دعای روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

بسم اهلل الرحمن الرحيم ‪ََََِِْ ْْ‬ ‪َِ ِْ ِِ َُ َُ ََّ‬ ‪َُْ َََْ َْ َِِِ ََِْ ُِ ُِِِّْْ‬ اللهمافتحليفيهأبوابفضلكوأنزلعلي َََّ ‪َِ َِ َِ َِ‬ فيه بركاتك و وفقني فيه لموجبات مرضاتك ُِْ و أس/كن ِّي فيه بحبوحات ج َّناتك یا مجيب دعوةالمضط ِّری َن

خداي//ا در اين ماه درهاي فضلت را به روي من بگش//ا و برکاتت را بر من نازل فرما و به موجبات خش//نوديات موفقم بدار و در ميان بهشتهايت جايم ده، اي برآورنده خواهش درماندگان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.