اعتماد مردم به روحاني با وجود مشکالت اقتصادی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دبيركل حزب كارگزاران تاكيد كرد: يكي از كارهاي مهمي كه روحاني بايد انجام دهد تا مخالفان آرامش پيدا كنند و وضعيتش//ان به لح//اظ روحي و رواني به خاطر تبليغاتي كه صورت گرفت، به ثبات برسد، اين اس//ت كه بيتوجه به تمام هجمهها و تخريبها با تعيين خطمشي، مسير حركت دولت دوازدهم را هموارتر سازد.

دلواپسان مجلس براي طرح سوال از رييسجمهور 64 امضا جمعآوري كردند؛ اينكه تا چه اندازه صاحبان امضاها از آنها مطلع هستند و اساسا اين امضاها چه سرنوشتي پيدا خواهند كرد، بحثي فرعي است اما اين كار خود بهتنهايي نشان از تالش براي ايجاد مشكل در مسير دولت دوازدهم و ناكارآمد جلوه دادن آن است.

بازندهها در انتخابات 29 ارديبهش//تماه در ظاهر هنوز به اين باور نرسيدهاند كه نتيجه انتخابات براساس پيشبينيه//ا و تالشهاي فراوان آنان پيش نرفت و درنهايت اتفاقي كه موردنظرش//ان بود، محقق نشد بنابراين مش//اهده ميشود كه همين گروه در سطح جامعه در حال پخش بذر نااميدي هستند.

افزايش فش//ار اقليت ب//ه رييسجمهور منتخب اكثريت مردم ايران براي ناتوان نشان دادن دولت اول او مخصوصا در حوزه مباحث اقتصادي اين روزها خود را بيشتر از گذشته به نمايش گذاشته است و منتقدان بهقدري در اين زمينه عجله دارند كه منتظر تشكيل دولت دوم او و معرفي اعضاي جديد كابينه نشدهاند.

غالمحسين كرباسچي در گفتو گو با رويداد 24 در اي//ن رابطه كه روحاني بايد چهكاري انجام دهد تا تندروها وادار به عقبنشيني شوند، گفت: دولت بايد شرايط كساني را كه در اين انتخابات شكست خوردند و موفق به اخذ راي الزم نشدهاند، درك كند. بههرحال ناراحتي و عصبي بودن آنان بهخصوص به دليل بيان وعدههاي جدي كه درباره ت//كدورهاي بودن دولت روحاني طرح ميكردند و آن را در رسانهها و جمعهاي خودباقاطعيتمنتشرميساختند،طبيعياست.دولت بايد اين مساله را احساس كند و تالش خود را به كار بندد تا كساني را كه مايل به بر سر كار آمدن مجدد او به هر دليل نبودند، آرام سازد.

وي در ادامه اضافه كرد: مردم با سليقههاي متفاوت در اين كشور زندگي ميكنند و روحاني هم خودش را رييسجمهور همه ملت ايران دانسته است بنابراين يكي از كارهاي مهمي كه روحاني بايد انجام دهد تا مخالفان آرامش پيدا كنند و وضعيتش//ان به لحاظ روح//ي و رواني به خاطر تبليغاتي كه صورت گرفت، به ثبات برسد، اين است كه بيتوجه به تمام هجمهها و تخريبها با تعيين خطمشي، مسير حركت دولت دوازدهم را هموارتر سازد.

كرباسچيدراينرابطهتوضيحداد:مخالفانروحاني درانتخاباترياستجمهوري92 ارديبهشتماهباوجود تبليغاتي كه مخاطب آن بودند، نهتنها رييسجمهور تك اي نش//د بلكه استقبال بيش از 50 درصدي م//ردم را ب//ه نام خود ثب//ت كرد كه اين ام//ر از آغاز انقالب تا امروز براي رييسجمه//ور در دومين دوره خود بيسابقه است. ميزان آراي حسن روحاني بدون شك نشانه اعتماد و باور مردم با تمام نقصهايي كه در زمينه اجرايي و اقتصادي ممكن است وجود داشته باشد،بود.دبيركلحزبسازندگيدرادامهاظهارداشت: دولت بايد با توجه به اين سرمايه تالش كند كشور را در مسير اصلي قرار دهد و اين كار با سرعتبخشي به كارهاصورتميگيرد.مجلسدهمبادولتهمراهاست و رييسجمهور هم تجربههاي خوبي از نيروهايي كه با او كار كردهاند، به دست آورده بنابراين بهخوبي ميداند چه كساني اهداف دولت او را بهتر برآورده خواهند كرد كه درنتيجه انتخابهاي منطقي و درست مخالفان او اعتماد پيدا خواهند كرد كه در مسير منافع ملي قدم برداشته ميشود.

وي در اين خص//وص كه رييس دولت اصالحات با وجود آنكه موفق به جلب رضايت مردم ش//د ولي در روزهاي پايان//ي دولت خود را تداركاتچي معرفي ك//رد و حتي بح//ث بحران در ه//ر 9 روز را به ميان آورد، روحاني از چه ابزارهايي بايد اس//تفاده كند كه در پايان دولت خود چنين گلهمند نباشد، توضيح داد: نسبت به اين نظر رييس دولت هشتم در آن زمان كه ايشان مساله را خيلي جدي طرح كرد، باور ندارم. او به اختيارات رييسجمهور و مشكالتي كه با مجلس داش//ت اشاره كرد. حرف ايش//ان يك مقدار ناشي از شكستهنفسيبود.

كرباس//چي در ادامه تصريح ك//رد: رييس دولت اصالحات در دوره اول و دوم كارهاي بسياري انجام داد و در تاريخ از او يادگارهاي زيادي باقيمانده است بنابراين قبول ندارم كه ايشان يك تداركاتچي بود، احتماال به دليل شكستهنفسي كه موفق به اجرايي كردن تمام توقعات نشده، اين نظر را داده است. در پايان آن دوره بهترين وضعيت اقتصادي را داشتيم حتي با وجودي كه به لحاظ مسايل سياسي و فرهنگي كه مشكالتي وجود داش//ت، اما رشد آنها قابلمقايسه با دولتهاي بعدي و حتي شايد قبلي نيست.

دبيركل حزب كارگزاران اظهار داش//ت: در مورد روحاني نيز بايد توضيح داد كه او در همين چهار سال اول كارهاي بزرگي به ثمر رس//انده كه خيلي روشن اس//ت. كنترل تورم براي ما امري بيسابقه و تاريخي است كه در طول يك دوره كمتر از چهار سال محقق شد. همچنين تكرقمي شدن تورم افسارگسيخته يا خارج شدن روابط خارجي كشور از حالت متشنج كه هر لحظ//ه در معرض تهديد محافل بينالمللي قرار داشتيم، موجبات دستيابي به آرامش را به وجود آورده است. البته كم و بيش در بعضي از دولتهاي خارجي آهنگهاي ناموزوني زده ميشود ولي مجموعه جهاني درباره ايران ذهنيت بسيار مثبتي پيدا كرده است.

وي در پايان اضافه كرد: روحاني در چهار سال دوم دولت خود باوجود مشكالتي كه در داخل و خارج از كشور خواهد داشت و معضالتي كه براي اداره كشور بهوجودميآيد،مطمئناكارنامهمفيديبهثبتخواهد رس//اند و همكاراني كه انتخاب ميكند باعث فعالتر شدن دولت و حل بيشتر مشكالت و رشد توسعهاي بيشتر كشور خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.