دولت دوازدهم؛ دولتمرداني از جنس دیگر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

...ازجملهراهوشهرسازيچنداننميتواندموضوعيتي داشته باشد. اما با توجه به اين گفته معروف كه گذشته، چراغ راه آينده است، زير ذرهبين قرار دادن نقاط ضعف دول//ت يازدهم در حوزههاي مختلف به روحاني كمك خواه//د كرد ت//ا آنها را در دول//ت جديد به نقطه قوت تبدي//ل كند و زمينه را ب//راي تحقق وعدههايي كه در مبارزاتانتخاباتيسالهاي29 و69 بهمردمدادهاست را فراهم سازد.

اين كامال درست است كه به دليل انبوه مشكالت س//اختاري و اقتصادي ب//ه جا مان//ده از دولت دهم و مشكلتراش//يهايي ك//ه از ناحيه مخالف//ان دولت به صورتهاي مختلف انجام ميگرفت و ميگيرد يكي از عوامل مهم سد راه تحقق وعدههاي انتخاباتي روحاني به حسابميآيدوازسويديگربخشمهميازوقت،انرژي و تمركز فكري دولت يازدهم صرف مذاكرات هستهاي باكشورهاي1+5 شدامادرعينحالنميتوانيمضعف عملكرد، سوءتدبير و سوءمديريت برخي از وزرايي را كه اجازهندادنددولتيازدهمبهقدركافيانتظاراتمردمرادر حوزههايمختلفخصوصاحوزهاقتصاديبرآوردهسازدرا ناديدهبگيريم.عوامليچونكهولتسن،محافظهكاريو عافيتطلبي، بيانگيزگي يا عدم التزام كافي برخي وزرا و دولتمردان دولت يازدهم به سياستها و خطمشيهاي اعتدالگرايانه و در عين حال شجاعانه رييس دولت تدبير و اميد اجازه نداد تا آنها براي تحقق وعدههاي انتخاباتي روحاني در چهار سالي كه در مسند وزارت يا سمتهاي كليديديگرقرارداشتند،بهاصطالحسنگتمامبگذارنديا خود را به آب و آتش بزنند كه اگر شرايط غير از اين ميبود، حاال در پايان عمر دولت يازدهم روحاني ميتوانس//ت كارنامه قابل قبولتري از خود به مردم ارائه دهد هرچند صداقت روحاني به عاملي براي جذب اكثريت آراي مردم در انتخابات رياستجمهوري بيستونهم ارديبهشت و سپردن دوباره زمام امور كشور به دست او براي يك دوره چهارسالهديگرتبديلشد.

همانطور كه در مقدمه اين يادداشت ذكر آن رفت، وزارت راه و شهرس//ازي همچون وزارت صنعت، معدن و تج//ارت و وزارت كش//اورزي از جمله وزارتخانههايي هس//تند كه عملكرد چندان موفقيتآميزي در دولت يازدهم نداشتند، به طور مثال روش بسيار منفعالنه در حوزه شهرس//ازي در قبال تخلفات بيشمار شهرداري ته//ران در ص//دور بدون ضابطه و بيحس//اب و كتاب برجسازي و تغيير كاربريها كه ميتوان از آن با عنوان س//ونامي بلندمرتبهس//ازي ياد كرد، مصداق بارزي از ضعف عملكرد در وزارت راه و شهرسازي بود كه ظاهرا قانون، مس//ووليت نظارت بر برنامههاي توسعه شهري و ساختوس//ازها در كشور به آن واگذار كرده است. اما در طي چهار س//ال گذشته همچون سالهاي پيش از آن، وزارت راهوشهرس//ازي و زيرمجموعه آن س//ازمان زمين و مسكن جز صدور مقداري بيانيه و اعتراضهاي لفظي هيچ اقدام عملي در متوقف ساختن برجسازيها و بلندمرتبهسازيها در جايجاي كالنشهر تهران حتي در كنار معابر بسيار كمعرض و پرتردد شهر انجام نداد جز آنكه وزير محترم راهوشهرسازي و رييس سازمان زمين و مسكن اين وزارتخانه هر بار كه با خبرنگاران رسانهها روبهرو شدند، زبان به شكوه و شكايت از شهرفروشيها و تغييركاربريهايشهرداريگشودند.بلندمرتبهسازيهاي منطقه22 تهراندرمجاورتدرياچهچيتگركهانسان از مشاهده آنها براي آينده زندگي مردم تهران به شدت دچار نگراني ميش//ود، يك//ي ديگر از نتايج بيعملي و سياس//تهاي انفعالي وزارت راه و شهرسازي است كه متاسفانه مردم آن را به پاي كليت عملكرد دولت يازدهم ميگذارند. اظهارات اخير دبير كميته فني شوراي عالي شهرس//ازي و معماري، يكي از زيرمجموعههاي وزارت راه و شهرسازي درخصوص تخلفات بيشمار شهرداري تهران از ضوابط و مقررات بلندمرتبهس//ازي هم گواهي بر سياستهاي انفعالي وزارتخانهاي است كه به موجب قان//ون وظيفه ذاتي آن تهيه و اجراي ضوابط و مقررات شهرسازياست.بهگفتههميندبيركميتهفنيشوراي عالي شهرس//ازي و معماري، موضوع انحراف مديريت شهريتهرانازسياستهايبلندمرتبهسازيطرحجامع تهران كامال روش//ن است و درباره اين تخلفات بارها به شهرداري تهران تذكر داده شده است. بنا به اظهار همين مقام براساس طرح جامع شهر تهران كه در سال 86 به تصويب رسيده، صدور هرگونه مجوز بلندمرتبهسازي در تهران ممنوع اعالم شده است.

حاال بايد پرس//يد چرا آقاي وزير راه و شهرس//ازي طي چهار سال تكيه زدن بر صندلي وزارت از ابزارهاي قانوني كه در اختيار داشته براي جلوگيري از ادامه اين بلندمرتبهسازيهااستفادهنكردهاستچوناگرفقطقرار بر شكوه و شكايت و انتقاد از عملكرد شهرداري تهران باشد كه رسانهها اين وظيفه را در سالهاي گذشته به خوبي انجام داده و در آينده هم انجام ميدهند تا جايي كه علت وجودي وزارتخانه عريض و طويلي با آن همه معاون و مديركل و كارشناس و كارمند زير سوال خواهد رفت. به اعتقاد نويس//نده با اين ش//يوه عمل و رويكرد كه در برخي وزارتخانههاي دولت يازدهم شاهد بوديم، بار سنگين دولت دوازدهم كه حاال مشكالت و مصائب تازهاي هم به آن افزوده شده، به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد و آقاي رييسجمهور بايد با استفاده از شناختي كه از همكارانش در دولت يازدهم به دس//ت آورده، در انتخاب وزرا و دولتمردان دولت دوازدهم خود طرحي نو دراندازد و با كنار نهادن آنها كابينهاي يكدست، باانگيزه، چابك و خالق با چاشني جوانگرايي كه در بزنگاههاي خطير يكپارچه و يك زبان حامي و ياور او باشند و خود را در تحقق وعدههاي انتخاباتي ايشان شريك، سهيم، مسوول و ملزم بدانند، تشكيل دهد. دومين دوره دولت هر رييسجمهوري، دوره جبران مافات و حك و اصالح اش//تباهات دوره اول در چينش اعضاي كابينه و ديگر مديران كليدي دولت است خصوصا دولت دوازدهم كه مردم اميد زيادي به آن بستهاند و عنوان اعتدالگرايي همراه با اصالحطلبي را با خود يدك ميكشد. بنابراين اگر به هر دليلي اين اميدها برآورده نشود در پايان عمر اين دولت تا س//الهاي متم//ادي نه اعتدالگرايان و نه دوستداران اصالحات در اين كشور شانسي براي تشكيل دولت به دست نخواهند آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.