نمايش ضدايراني اردوغان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

دكترصالحالدينهرسني*-رييسجمهور تركيه در گفتوگو با شبكه آرتيپي پرتغال ايران را به توسعهطلبيفارسيوفرقهايدرخاورميانهمتهمكرد. آنگونه كه اردوغان عنوان كرده است، سوريه و عراق صحنهبازيومكاناصلياينتوسعهطلبياستچراكه هردوكشوردرمناسباتمنطقهدركنارايرانقراردارند و محققا حل بحرانهاي اين دو كشور بدون همكاري ايرانامكانپذيرنخواهدشد.البتهچنيناظهارنظرهاو اعالممواضعيازسوياردوغانعليهايرانچيزعجيبي نيست و به نظر ميرسد در آينده نيز شاهد اينگونه اتهامزنيهاي اردوغان عليه ايران باشيم.بدون ترديد آنچهاوعليهايرانعنوانميكندقبلازهرچيزتالشي است براي اتهامزدايي و همچنين تبري جستن از بروز مش//كالتي كه خود عامل اصلي آن در منطقه است. اما واقعيت خالف آن چيزي اس//ت كه اردوغان قصد نمايش آن را دارد. در اين ارتباط بايد گفت مسووليت بخش اعظمي از بحران منطقه ريش//ه در كنشها و الگوهاي رفتاري رييسجمهور تركيه دارد و اگر گفته ش//ود رفتارهاي پاندولي و زيادهخواهيهاي اردوغان عامل اصلي جنگافروزي در منطقه است، سخني به گزاف نيست.اينگونه اعالم مواضع و اتهامزنيها عليه ايران به معناي آن است كه آنكارا نميخواهد تن به پذيرش تعيينكنندگي نقش ايران در منطقه دهد يا آنكهتغييراتدرمنطقهبهنفعاينكشوررادرككند. اينكه ايران توانسته در مناسبات منطقه مسلط شود و درواقعيتهايميدانيسوريهوعراقزمينهسازدرمحاق قرارگرفتنراهبردهايتركيهشود،خشممقاماتآنكارا را برانگيخته و آنان را بر آن داشته كه بهجاي پذيرش واقعيتهاي منطقه و اتخاذ سياستهاي مسووالنه اتهامزني را براي توجيه ضعفها و ايجاد حالت اقناع ترجيح دهند. البته دست برتر ايران در واقعيتهاي ميدانيسوريهيكعاملكليديازسلسلهاتهامزنيهاي تركيه عليه ايران است چراكه راهبردهاي ايران نهتنها از سقوط بشار اسد در نظام سوريه جلوگيري كرد بلكه سبب شد دولت همسوي تركيه در سوريه روي كار نيايد. طرفه آنكه اصرار اردوغان مبني بر تغيير ديدگاه ايران و عقبنش//يني از كارزار يمن، سوريه و عراق نه دغدغهبراياحترامگذاشتنبهتماميتسرزمينياين كشورهابلكهبيشترنگرانيازتسلطياستكهايراندر اينكانونهابهدستآوردهاست.البتهفازجديداتهامزني بهايرانباتوجهبههمزمانيورودتركيهبرايحلبحران قطر معناي ديگري نيز دارد و آن، اين است كه تركيه ميخواهد در لواي اين اتهامزني و با هدف فرار به جلو هم به دنبال آشكار كردن تمايالت توسعهطلبانه و نيز توسعه قدرت و نفوذ خود در منطقه باشد و با نزديك كردن بيشتر خود به عربستان و محافل عرب از سلطه بالمنازعوتعيينكنندگينقشايرانبكاهد.اگرچهاين اقدام تركيه تا حدي ميتواند در كوتاهمدت موازنه را به ضرر ايران تغيير دهد اما در بلندمدت موجب بر هم خوردنمعادالتنظمضدايرانيمحافلعربخواهدشد. در آن صورت آن بازيگري كه بيشترين ضرر راهبردي را در منطقه خواهد ديد، تركيه است كه با ارائه رفتاري نامنطبق در قبال ايران بار ديگر موجبات انزواي خود رافراهمميكند.

*مدرسعلومسیاسیوروابطبینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.