چشمهاي بيفروغ اقتصاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادق جنانصفت- زمستان 1395 كه از راه رسيد معلوم شد مجادله بر سر به دست آوردن منصب رياستجمهوري بسيارداغترازهردورهديگريخواهدبود.پس از بررسيها و رفتوآمدها و بستوبندهاي سياسي سرانجام دو جناح اصلي سياست در ايران و طيفهاي آنها از ش//روع بهار 1396 ريختن آتش بر خيمه رقيب را ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.